Αίτημα του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων προς τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, σχετικά με την εκπροσώπηση εντολέως από δικηγόρο και την νομιμοποίησή του ενώπιον των υπηρεσιών του Φορέα

Published on

16/05/2018 10:10

Με αφορμή την έκδοση της 23/2018 εγκυκλίου του ΕΦΚΑ που αφορά την εκπροσώπηση εντολέως από δικηγόρο και την νομιμοποίηση του τελευταίου ενώπιον των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, υπό την ιδιότητα του αν. μέλους ΔΣ του ΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτημα στον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Λάμπρο Σέμπο, προκειμένου να συμπεριληφθεί το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, ως εξής: 

Επ’ αφορμή της εκδόσεως της 23/2018 εγκυκλίου του ΕΦΚΑ «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές», που αφορά και την εκπροσώπηση εντολέως από τον δικηγόρο και την νομιμοποίηση του τελευταίου ενώπιον των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ , αιτούμαι να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΦΚΑ της 24.5.2018 το παραπάνω θέμα, ιδίως ενόψει της ύπαρξης εγκυκλίου του Υπ.Ες. περί του ότι ο δικηγόρος δεν χρειάζεται να προσκομίζει νομιμοποιητικά έγγραφα όταν ενεργεί για λογαριασμό του εντολέως του.

Συγκεκριμένως, κατά την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.11853/6.5.2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Με τιμή,

Δημήτριος Βερβεσός
αν. Μέλος ΔΣ ΕΦΚΑ

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας