Χρήσιμες οδηγίες για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους (άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020)

Published on

03/06/2020 17:35

**  

 Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ την 2.6.2020, εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας ad hoc Επιτροπής του ΔΣΑ σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104).

 Τα βήματα για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους έχουν, συνοπτικά, ως εξής:

 Βήμα 1ο:

 Ο ενόρκως βεβαιών προσέρχεται αυτοπροσώπως στο γραφείο του Δικηγόρου ενώπιον του οποίου λαμβάνεται η ένορκη βεβαίωση, στον προκαθορισμένο από την κλήση χρόνο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου λαμβάνεται η ένορκη βεβαίωση πρέπει να εδρεύει στην έδρα του δικαστηρίου ή στην κατοικία ή διαμονή του μάρτυρα και δεν μπορεί να είναι ένας από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων. Επιτρέπεται να παρίστανται οι διάδικοι. Αν κάποιος διάδικος εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, θα προσκομίζεται και γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών, όπως γίνεται στο Ειρηνοδικείο. Συντάσσεται η ένορκη βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α και ελέγχονται τα στοιχεία του ενόρκως βεβαιούντος.

Ο δικηγόρος διαβάζει το κείμενο της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον όλων των παρισταμένων. Η ένορκη βεβαίωση υπογράφεται από τον βεβαιούντα, το δικηγόρο και τους λοιπούς παρισταμένους.

Η ένορκη βεβαίωση υπογράφεται με δύο ιδιόχειρες υπογραφές, πρώτα του βεβαιούντος κι έπειτα του Δικηγόρου.

Βήμα 2ο:

Η έγχαρτη πρωτότυπη έντυπη βεβαίωση σαρώνεται από το δικηγόρο και τρέπεται σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. Ο δικηγόρος οφείλει να βεβαιωθεί ότι η σάρωση είναι πλήρης και τέλεια, χωρίς αλλοιώσεις ή ελλείψεις σε σχέση με το έγχαρτο πρωτότυπο, που έχει στα χέρια του.

Ο Δικηγόρος αναρτά το εν λόγω αρχείο στο portal.olomeleia.gr (αφού εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς) στην ειδική ενότητα περί Ενόρκων Βεβαιώσεων.

Συγχρόνως, στην ίδια οθόνη του portal

α) καταχωρεί τον ΓΑΚ του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, [ή τον αριθμό καταθέσεως για τα Δικαστήρια που δεν υπάγονται στο solon], στο πλαίσιο συζήτησης του οποίου ελήφθη η ένορκη βεβαίωση,

β) καταχωρεί το όνομα και το επώνυμο του ενόρκως βεβαιούντος (με ελληνικά κεφαλαία γράμματα και χωρίς τόνους) και

γ) βεβαιώνει το ακριβές του ηλεκτρονικού αρχείου που μεταφόρτωσε, από το εις χείρας του έγχαρτο πρωτότυπο, σύμφωνα με προδιατυπωμένο κείμενο.

Η άνω βεβαίωση συνιστά υπεύθυνη δήλωση αλλά και βεβαίωση του άρθρου 36§2(β) του Κώδικα Δικηγόρων, και σε περίπτωση μη αληθούς δηλώσεως - βεβαιώσεως, πέραν της ποινικής ευθύνης, γεννάται και πειθαρχική ευθύνη του δικηγόρου.

Βήμα 3ο :

Το λογισμικό του portal με αυτοματοποιημένη διαδικασία και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θέτει στο αναρτηθέν έγγραφο της ένορκης βεβαίωσης μοναδικό αύξοντα αριθμό και εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα (ή υπογραφή) και χρονοσφραγίδα για λογαριασμό του Συλλόγου που ανήκει ο Δικηγόρος, και επανεκδίδει συνολικά το έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf, που πλέον φέρει τα ως άνω άυλα ηλεκτρονικά και οπτικά αναγνώσιμα χαρακτηριστικά. (επί του εγγράφου αναγράφεται: «Ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο που φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσφραγίδα, από το ηλεκτρονικά αναρτηθέν έγγραφο κατά άρθρο 74§6 του Ν.4690/2020. Ο εκδίδων το αντίγραφο και βεβαιών Δικηγορικός Σύλλογος»)

Ο Δικηγόρος ενώπιον του οποίου ελήφθη η ένορκη βεβαίωση, θα μπορεί να προβεί σε λήψη αυτού του επισήμου ηλεκτρονικού αντιγράφου οποτεδήποτε από το portal.olomeleia.gr., αφού ο σχετικός υπερσύνδεσμος λήψης στην ειδική ενότητα, θα παραμένει ενεργός, όσο παραμένει ενεργός και ο χρήστης του portal.

Κάθε έγχαρτο εκτύπωμα του επισήμου ηλεκτρονικού αντιγράφου είναι απλό αντίγραφο και ο Δικηγόρος (αν του ζητηθεί έγχαρτο επίσημο αντίγραφο) ή κάθε δικηγόρος που είναι κάτοχος του ηλεκτρονικού αρχείου και το εκτυπώνει, οφείλει να θέτει τη βεβαίωση του άρθρου 36§2β του Κώδικα Δικηγόρων στο έγχαρτο εκτύπωμα, αν αυτό απαιτείται, ως εξής: “Ακριβές έγχαρτο αντίγραφο από το στην κατοχή μου επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο. Αθήνα ΧΧ.ΧΧ.2020, Ο Επικυρών Δικηγόρος”

Βήμα 4ο :

Το ταχύτερο και όχι αργότερα από πέντε (5) πλήρεις μέρες ο δικηγόρος πρέπει να προσέλθει στον Δικηγορικό Σύλλογο, για να καταθέσει το έγχαρτο πρωτότυπο της ένορκης βεβαίωσης όπου τηρείται αρχείο ενόρκων βεβαιώσεων.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και θα διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Βήμα 5ο:

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων λαμβάνουν αντίγραφα ηλεκτρονικά με σύνδεση στο portal και υποβολή σχετικής αίτησης, σε ειδική υπόενότητα (Ένορκες Βεβαιώσεις -> Λήψη Αντιγράφων) με το κάτωθι περιεχόμενο (συμπληρώνονται τα πεδία σε αγκύλες):

«Ενεργώντας ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος του κατά δήλωσή μου έχοντος έννομο συμφέρον προς τούτο εντολέα μου [ΟΝΟΜΑ] [ΕΠΩΝΥΜΟ] του [ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ], αιτούμαι τη λήψη ηλεκτρονικού επισήμου αντιγράφου της ένορκης βεβαίωσης που ελήφθη ενώπιον του Δικηγόρου με ΑΜ του Δικηγορικού Συλλόγου Σας [ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ], επί του ενδίκου μέσου ή βοηθήματος με ΓΑΚ [ΓΑΚ] ή αριθμό κατάθεσης με ενόρκως βεβαιούντα/ούσα τον/την [ΟΝΟΜΑ] [ΕΠΩΝΥΜΟ]».

Η ως άνω λήψη αντιγράφου θα καταγράφεται ως απλό ιστορικό στην καρτέλα εκάστου αιτούντος πληρεξουσίου δικηγόρου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει εκ του άρθρου 74 § 6 του Ν.4690/2020 την υποχρέωση να τηρεί αρχείο, των πρωτοτύπων εγγράφων των ενόρκων βεβαιώσεων, όχι όμως και να εκδίδει αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων αυτών, αλλά από τα ηλεκτρονικά αναρτηθέντα, που είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία.

Τρίτοι, μπορούν να αιτούνται με απλή αίτηση σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο τη λήψη αντιγράφου, αποκλειστικά έγχαρτου, αφού θεμελιώσουν το έννομο συμφέρον τους.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων καθορίζονται κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα Δικηγόρων, χωρίς να απαιτείται (καθόσον δεν προβλέπεται), η έκδοση γραμματίου προείσπραξης.

 

Ευχαριστούμε την ad hoc Επιτροπή αποτελούμενη

1) από τον σύμβουλο του ΔΣ του ΔΣΑ Ιωάννη Κάπο,

2) τον  Καθηγητή Σπύρο Τσαντίνη,

3) τον Αν. Καθηγητή και Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΣΑ, Γεώργιο Γιαννόπουλο,

4) τον Δικηγόρο Γεώργιο Σακελλαριάδη,

5) τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας Παναγιώτη Νικολόπουλο,

6) τον Γενικό Δ/τη του ΔΣΑ Χαράλαμπο Ναούμη και

7) τον Δ/ντη Πληροφορικής Βασίλειο Μανιό,

 για την πολύτιμη συμβολή της στην υλοποίηση της διαδικασίας λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους.

 

--- Με νέα ανακοίνωση, θα υπάρξει ενημέρωση για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των σχετικών εφαρμογών.

 

Επισυνάπτονται :

α) η Εισήγηση της Επιτροπής που εγκρίθηκε από το ΔΣ και αποτελεί πλέον απόφαση του ΔΣ με κανονιστική ισχύ και

β) υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης.

Συνημμένα

 enorkes_vevaioseis_-_eisigisi_epitropis_-_shedio_eisigisis_efarmogis_arthr_74_6_n_4690_2020_31-05-2020_1.docx | parartima_-_ypodeigma_enorkis_vevaiosis.docx

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας