Προτάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τον Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας και την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

Εκδόθηκε από

18/09/2020 14:45

Απεστάλησαν, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, στον Υπουργό Οικονομικών οι θέσεις της Ολομέλειας επί του Σχεδίου Νόμου «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» και στον Υπουργό Δικαιοσύνης οι θέσεις της Ολομέλειας επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις». Επισυνάπτονται οι απόψεις - θέσεις της Ολομέλειας, ως εστάλησαν, προς γνώση των συναδέλφων.

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας