ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Εκδόθηκε από

07/10/2020 19:36

**

1. Τα ζητήματα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ρυθμίζονται από το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α 78/25-5-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30-10-2019). Ειδικότερα με το άρθρο 168 περ. ζ του ν. 4635/2019 η παρ. 5 του άρθρου 54 του ΠΔ 38/2010, όπως είχε προστεθεί  με την παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 αντικαταστάθηκε ως εξής: «Αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙΙΙ είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου».

2. Κατά τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 89 παρ. 1 και 2 ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): «Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι εκ του νόμου οργανωμένοι ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι οι μοναδικές αρμόδιες Αρχές για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

 

3. Η δημοσίευση του Κολλεγίου Idef, που αναπαράγεται στα Μ.Μ.Ε., επικαλείται απόφαση, περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών του γαλλικού Πανεπιστημίου UniversiteParis 13-SorbonneParisαπό το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας. Πλην όμως η απόφαση αυτή, με βάση την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή παρατέθηκε ανωτέρω, έχει ληφθεί καθ’ υπέρβαση της δικαιοδοσίας του (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και, ως εκ τούτου, είναι παράνομη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, διότι η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση δικηγορίας ανήκει αποκλειστικά στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και στις συσταθείσες Επιτροπές Αξιολόγησης και Επάρκειας (άρθρα 15, 16 και 17 του ν. 4194/2013-Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε εκτέλεση αποφάσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Ε.) και του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.).

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας