Ευνοϊκή ρύθμιση των υπό αναστολή ασφαλιστικών εισφορών 2ου – 4ου του 2020

Εκδόθηκε από

23/02/2021 16:16

**Στο άρθρο 44 του ψηφισθέντος από τη Βουλή Σχεδίου Νόμου «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» περιλήφθηκε ρύθμιση για τις ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου έως και Απριλίου 2020, των οποίων η είσπραξη είχε ανασταλεί μέχρι 30.4.2021.

Με τη νέα ρύθμιση η πληρωμή τους μετατίθεται για το Δεκέμβριο του 2021, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν με αίτηση που υποβάλλεται έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.

Έκαστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 50 ευρώ, ενώ η ρύθμιση σε έως 24 δόσεις είναι άτοκη, ενώ για ρύθμιση σε έως 48 δόσεις χρεώνεται επιτόκιο 2,5% ετησίως.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας