ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενέργειες της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του ΔΣΑ μετά από την αιφνιδιαστική εισαγωγή υποχρέωσης κατάθεσης ενημερωτικού εντύπου για τη διαμεσολάβηση

Εκδόθηκε από

01/12/2019 22:07

**

Μετά την ψήφιση της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 ν. 4640/2019 κατά την οποία όλες οι αγωγές, που κατατίθενται από 1.12.2019 και μετά, για διαφορές που είναι δεκτικές διαθέσεως κατά το ουσιαστικό δίκαιο, πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικό έντυπο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019, επί ποινή απαραδέκτου της άσκησης αυτών, η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο ΔΣΑ προέβησαν στις κάτωθι ενέργειες:

α) Επαναλαμβάνεται η πάγια θέση ότι η απαίτηση της ειδικής ενημέρωσης του εντολέα μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο στις περιπτώσεις υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, και ότι σε κάθε περίπτωση η κύρωση από την παράλειψη ενημέρωσης μπορεί να είναι μόνον το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής, όπως προβλεπόταν αρχικά στο σχέδιο νόμου, και όχι το απαράδεκτο της ίδιας της αγωγής, όπως αιφνιδιαστικά προβλέφθηκε εκ των υστέρων κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία.

β) Προωθήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προς άμεση ψήφιση σχέδιο τροπολογίας με την οποία μετατίθεται η έναρξη ισχύος της επίμαχης διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος αφ’ ενός προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και αφ’ ετέρου για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης του ενημερωτικού εντύπου (στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων). Περαιτέρω, με την αυτή τροπολογία διευκρινίζεται ότι εισαγωγικά δικόγραφα που έχουν κατατεθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019) και για όλη τη μεταβατική περίοδο, χωρίς την κατάθεση του ενημερωτικού εγγράφου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, θεωρείται ότι έχουν ασκηθεί παραδεκτώς.

γ) Ζητήθηκε από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών να εξασφαλιστεί ότι: ι) τα εισαγωγικά δικόγραφα που δόθηκαν προς κατάθεση την προηγούμενη εβδομάδα (ήτοι έως και την 29.11.2019) θα φέρουν ως ημερομηνία πράξης κατάθεσης εκείνη κατά την οποία δόθηκαν προς κατάθεση, ή ιι) άλλως, εφόσον οι συνάδελφοι το επιθυμούν, να μπορούν να προσκομίσουν από την 1.12.2019 και εξής το έντυπο ενημέρωσης του του άρθρου 3 παρ. 2 ν. 4640/2019 (οπότε η πράξη κατάθεσης θα φέρει την εν λόγω μεταγενέστερη ημ/νία προσκόμισης του εντύπου ενημέρωσης).

Επί του άνω αιτήματος αναμένεται η απάντηση της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αύριο Δευτέρα 2.12.2019.

Παράλληλα, θα συνεδριάσουν :

α) την ερχόμενη Τετάρτη 4.12.2019 το ΔΣ του ΔΣΑ και

β) την ερχόμενη Πέμπτη 5.12.2019 η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αντικείμενο τόσο την (επαν)εισαγωγή της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου επί αναγνωριστικών αγωγών αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όσο και την υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου της αγωγής, κατάθεσης του ενημερωτικού εντύπου του του άρθρου 3 παρ. 2 ν. 4640/2019, και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Συνημμένα

 epeigoysa_anakoinosi.docx

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας