Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Εκδόθηκε από

04/04/2022 12:28

Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Με την από 30 Οκτωβρίου 2021 απόφασή της η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας αποφάσισε να συγκροτήσει Επιτροπή από ειδικούς νομικούς επιστήμονες προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις συνδρομής προς την πολιτεία για την επίλυση του προβλήματος της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. 
Στην σχετική πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στο site της Ολομέλειας ανταποκρίθηκαν 29 συνάδελφοι δικηγόροι από όλη την Ελλάδα και υπεβλήθησαν συνολικά 20 έγγραφες εισηγήσεις που εξέτασαν το φαινόμενο από κοινωνιολογικής, εγκληματολογικής και νομικής απόψεως, ενώ έλαβαν χώρα και δύο τηλεδιασκέψεις των μελών της Επιτροπής. 
 Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να συνοψίσει τα βασικότερα σημεία των απόψεων που διατυπώθηκαν και να παραθέσει, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, τα σημεία σύγκλισης των θέσεων που υποστηρίχθηκαν σχετικά. Το σύνολο των εισηγήσεων βρίσκονται στα αρχεία της κ. Μαργαρίτας Τσίγκου και είναι στη διάθεση των μελών της Ολομέλειας προς περαιτέρω αξιολόγηση.  

Εισαγωγή
Η έμφυλη βία, σύμφωνα με τους κανόνες της εγκληματολογικής επιστήμης, είναι ένα φαινόμενο το οποίο διακρίνεται από τις άλλες μορφές βίας καθώς έχει τεκμηριωθεί ότι πηγάζει από την ιστορικά διαπιστωμένη ανισότητα στις σχέσεις κοινωνικής ισχύος και εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και εμπεριέχει τη χρήση υπαρκτής ή υποτιθέμενης δύναμης, η οποία χρησιμοποιείται ως μέσο κοινωνικού ελέγχου και «σωφρονισμού» των ατόμων (συνηθέστερα γυναικών) που την υφίστανται. 
Μορφές έμφυλης βίας συνιστούν η λεκτική, σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική κακοποίηση, ο βιασμός, η σεξουαλική βία, η σεξουαλική παρενόχληση, η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η οικονομική βία, ο αναγκαστικός γάμος, ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων κ.λπ., καθώς και η ενδοοικογενειακή βία, η οποία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας, παγκοσμίως. Συνηθέστερη μορφή ενδοοικογενειακής βίας είναι η βία από τον πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο προς τη σύζυγο ή σύντροφό του, αντίστοιχα. Η πιο ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας είναι η ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται με τον κοινωνιολογικό όρο γυναικοκτονία και η οποία διαπράττεται με υπόβαθρο τις βαθιά δεδομένες κοινωνικές αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες πρέπει να είναι υποτελείς στην ανδρική εξουσία. Στις περιπτώσεις αυτές ο δράστης συνήθως έχει μία μακρόχρονη κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στο θύμα που είναι συχνά σε θέση οικονομικής αδυναμίας.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κάθε χρόνο διαπράττονται περί τις 50.000 γυναικοκτονίες, δηλαδή δολοφονούνται κατά μέσο όρο 137 γυναίκες την ημέρα ή άλλως μία γυναίκα κάθε 10 λεπτά. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.600 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από ενδοοικογενειακή βία, ενώ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το έτος 2021 σημειώθηκαν 17 περιπτώσεις δολοφονίας εκ προθέσεως γυναικών στο πλαίσιο των συντροφικών ή ενδοοικογενειακών σχέσεων. Όπως έχει προσφυώς αναφερθεί, οι γυναίκες, ηλικίας από 15 έως 44 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από βιασμό ή ενδοοικογενειακή βία απ’ ότι από καρκίνο, τροχαία ατυχήματα, πόλεμο ή ελονοσία, ενώ, το 55 έως 95% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλλουν το πρόβλημα. 
Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω Επιτροπής εστιάζονται σε τρεις άξονες:
1. Νομοθετικές παρεμβάσεις - τροποποιήσεις στο ποινικό, αστικό και αντίστοιχο δικονομικό δίκαιο, καθώς και στον ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, για την αναγνώριση της έμφυλης διάστασης των εγκλημάτων και την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων.
2. Δημιουργία των κατάλληλων Θεσμικών Υποδομών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προστασίας και επανένταξης των θυμάτων.
3. Μέτρα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
   
1. Νομοθετικές παρεμβάσεις
 Προτάθηκε η σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής προκειμένου να επαναξιολογηθεί το σύνολο των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα αλλά και του νόμου 3.500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία και να ελεγχθεί η συμβατότητα των κειμένων διατάξεων με την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας που η χώρα μας κύρωσε με το νόμο 4531/2018, καθώς και σειρά τροποποιήσεων στον ΑΚ.
Επίσης, από αρκετούς εισηγητές προτάθηκε η θέσπιση ενός ενιαίου διακριτού νομοθετήματος για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας με την μορφή του ειδικού ποινικού νόμου, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ρυθμίσεων κατά τρόπο συντεταγμένο, προκειμένου να αναδειχθεί η σοβαρότητα και η αυτοτέλεια του φαινομένου συγκριτικά με έτερες μορφές βίας σε βάρος αδυνάμων ατόμων.   
Κατωτέρω παρατίθενται, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, οι βασικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις που προτάθηκαν από τους εισηγητές:

α) ΠΚ
- Η αναγνώριση της έμφυλης διάστασης των εγκλημάτων στο άρθρο 82 Α του Ποινικού Κώδικα (Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά) με την προσθήκη αυτοτελώς της έννοιας του φύλου, έτσι ώστε να είναι πιο εμφανής η καταδίκη από την πολιτεία όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. 
- Η ποινική αντιμετώπιση όλων των αδικημάτων σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, το οποίο προβλέπει την ποινικοποίηση του συνόλου «των μη συναινετικών πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα»,  ενώ, σε σχέση με την συγκατάθεση, ορίζει ότι αυτή «θα πρέπει να παραχωρείται εθελοντικά ως αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης του ατόμου που αξιολογείται στο πλαίσιο των συνοδών περιστάσεων». 
Η έννοια της συναίνεσης στην παρ. 4 του άρθρου 336 ΠΚ, θα πρέπει να ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό της συγκατάθεσης. 
- Προτείνεται η ποινικοποίηση των συμπεριφορών που συνιστούν το φαινόμενο της μη συναινετικής πορνογραφίας (revenge porn) αυτοτελώς ως αδικήματος στρεφόμενου κατά του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας στον Ποινικό Κώδικα και όχι ως αξιόποινη πράξη στο πλαίσιο της ειδικής ποινικής διάταξης του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 38 ν. 424/2019).
- Προτείνεται η νομική αξιολόγηση και ενδεχομένως νομοθετική αντιμετώπιση των νέων μορφών έμφυλης βίας, όπως είναι το cyber – flashing (αποστολή ανεπιθύμητων σεξουαλικών εικόνων σε απευθείας σύνδεση), το on line stalking (διαδικτυακή παρακολούθηση), το flaming (ανάρτηση προσβλητικών ή εχθρικών μηνυμάτων σε κοινωνικά δίκτυα ή forum), το cat calling (λεκτική παρενόχληση στον δρόμο) κ.λπ., σύμφωνα με τους πρόσφατους ορισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης.
- Συμπερίληψη στο άρθρο 312 ΠΚ (σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων), πέραν των συζύγων/συντρόφων και των πρώην συζύγων/συντρόφων, ακόμα και κατά τη διάσταση και ανεξαρτήτως συγκατοίκησης καθώς και η αυτοτελής τυποποίηση του ψυχικού τραυματισμού του θύματος ανεξαρτήτως οργανικού υποβάθρου.   
- Τέλος, από την συντριπτική πλειοψηφία των εισηγητών προκρίθηκε, με αφορμή και την πρόσφατη (3-11/2021) εγκύκλιο του Εισαγγελέα ΑΠ, η αναγνώριση του αδικήματος της γυναικοκτονίας, είτε ως ιδιώνυμου, είτε ως επιβαρυντικής περίστασης, αποκλειστικά πλέον για λόγους ορατότητας του φαινομένου, δεδομένου ότι μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ΠΚ και την κατάργηση της διαζευκτικής περίπτωσης πρόσκαιρης κάθειρξης στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας, εξέλιπαν οι πρακτικές συνέπειες (επιβαρυντική περίσταση).     

β) Ν. 3500/2006
- Προτάθηκε η υιοθέτηση της έννοιας της ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (CAHVIO), ήτοι: «ενδοοικογενειακή ή συντροφική βία νοείται η φυσική, σεξουαλική και ψυχολογική βία ή απειλή τέτοιων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού και του συζυγικού βιασμού, η οποία ασκείται από τους μόνιμους ή περιστασιακούς συντρόφους ή πρώην συντρόφους, συζύγους ή πρώην συζύγους, συνοίκους ή πρώην συνοίκους, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου εναντίον των μονίμων ή περιστασιακών συντρόφων ή πρώην συντρόφων, συζύγων ή πρώην συζύγων, συνοίκων ή πρώην συνοίκων, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου».   
- Αποτίμηση των αποτελεσμάτων του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης που εισήγαγε με τις ανωτέρω διατάξεις ο νομοθέτης.
- Ρητή πρόβλεψη περί υποχρεωτικής παραχρήμα έκδοσης εισαγγελικής διάταξης σε βάρος του δράστη ενδοοικογενειακής βίας που θα επιβάλει τους περιοριστικούς όρους του άρθρου 18 ν. 3500/2006 (απομάκρυνση από κατοικία κ.λπ.), που θα επιδίδεται δια της αστυνομικής αρχής, θα είναι άμεσα εκτελεστή, μη προσβαλλόμενη με προσφυγή και θα ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο. 
- Προς άρση της δυνατότητας αλλοίωσης του θεσµού της ποινικής διαµεσολάβησης µε την εργαλειακή χρήση αυτού προς όφελος του δράστη, χωρίς ουσιαστική επίδραση στο συµφέρον του θύµατος, προτείνεται:
  α) Να καταργηθεί το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3500/2006, ώστε η συµφωνία των διαδίκων για την έναρξη της διαδικασίας ποινικής διαµεσολάβησης να µην ισχύει ως συµβιβασµός ως προς τις χρηµατικές αξιώσεις από το έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας και να προστεθεί στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόµου η φράση «καθώς και τη διεκδίκηση από το θύµα των χρηµατικών αξιώσεών από το έγκληµα της ενδοοικογενειακής βίας». Έτσι, προτείνεται το άρθρο 14 να έχει ως εξής: «Μόνη η συµφωνία του παθόντος συζύγου για την έναρξη της διαδικασίας δεν εµποδίζει την άσκηση αγωγής διαζυγίου ή την υποβολή αιτήσεως συναινετικής λύσεως του γάµου, την πρόοδο της δίκης και τη λύση του γάµου, καθώς και τη διεκδίκηση από το θύµα των χρηµατικών αξιώσεών από το έγκληµα της ενδοοικογενειακής βίας». 
β) Να καταργηθεί - συνακόλουθα - η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3500/2006 («Η εντός τριετίας από την αρχειοθέτηση της υπόθεσης µη συµµόρφωση του φερόµενου ως δράστη προς τους όρους της ποινικής διαµεσολάβησης παρέχει στο θύµα του εγκλήµατος ενδοοικογενειακής βίας το δικαίωµα να ζητήσει, µε αγωγή του, την ανατροπή της συµφωνίας, όσον αφορά στις χρηµατικές αξιώσεις. Με την άσκηση της αγωγής ανατροπής αναβιώνουν οι χρηµατικές αξιώσεις του παθόντος, τα δε καταβληθέντα λόγω της συµφωνίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού»). 

γ) ΑΚ 
Πληθώρα διατάξεων του Ν. 4800/2021 (νόμου για την «συνεπιμέλεια», όπως έχει επικρατήσει), πέρα από τα δεκάδες νομοτεχνικά προβλήματα που παρουσιάζουν, κρίνεται από την πλειοψηφία των εισηγητών ότι εκθέτουν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο γυναίκες και παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αυξάνοντας την ευαλωτότητά τους. 
Ενδεικτικά:
α. Το συμφέρον του τέκνου (άρθρο 1 Ν. 4800/2021, 1511 ΑΚ): Το συμφέρον του τέκνου είναι μια αόριστη νομική έννοια που εξειδικεύεται σε κάθε περίπτωση από το δικαστήριο. Δεν μπορεί ο νομοθέτης να υποκαθιστά την εξατομικευμένη κρίση του δικαστηρίου και να επιδιώκει μια a priori κρίση περί εξυπηρέτησης του συμφέροντος του τέκνου από την συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του, καθώς σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σαφώς η συμμετοχή του κακοποιητικού γονέα στην ανατροφή του παιδιού δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του. Για τη λήψη της απόφασης προς το συμφέρον του τέκνου δε μπορεί να εξετάζεται ο λόγος του διαζυγίου ή της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή, εν γένει, ζητήματα που αφορούν στη σχέση μεταξύ των δύο γονέων, εκτός και αν η συμπεριφορά του υπαίτιου γονέα έχει επίδραση στην άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας με τρόπο που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου. 
Αντίστοιχα με τα ανωτέρω και αναφορικά με το άρθρο 1518 ΑΚ που προβλέπει την, άνευ ετέρου, υποχρέωση «κάθε γονέα να διαφυλάξει και να ενισχύει τη σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει», είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας μία τέτοια υποχρέωση θα εξέθετε σε κίνδυνο γυναίκες και παιδιά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η ως άνω υποχρέωση διαφύλαξης και ενίσχυσης των σχέσεων του τέκνου με τα ως άνω πρόσωπα να τελεί υπό την γενική επιφύλαξη της μη ύπαρξης σπουδαίου λόγου με την θέσπιση ειδικής αναφοράς στο άρθρο της περίπτωσης τέλεσης πράξεων ενδοοικογενειακής βίας εκ μέρους συγκεκριμένου εξ΄αυτών των προσώπων.
β. Άρθρο 1519 ΑΚ εδάφιο β: Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου είναι πολλές φορές αναγκαία και θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη.   
γ. Άρθρο 1520 ΑΚ: Η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, θα πρέπει να προβλεφθεί στους λόγους αποκλεισμού ή περιορισμού του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο, έπειτα από εξατομικευμένη κρίση του δικαστηρίου. 

 2. Θεσμικές Υποδομές - Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
- Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στις υποθέσεις που αφορούν ενδοοικογενειακή βία - Διαχωρισμός των πινακίων οικογενειακής φύσεως, ώστε να εκκαθαρίζονται άμεσα οι αντίστοιχες υποθέσεις.  
- Δημιουργία εξειδικευμένου κλάδου στο Δικαστικό Σώμα, λειτουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων, δημιουργία - στελέχωση των προβλεπόμενων ήδη από το 1996 Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Πρωτοδικείο. 
-  Ίδρυση και Λειτουργία Εισαγγελικής Αρχής, ειδικά επιφορτισμένης με θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. 
- Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων σε κάθε Δήμο, στελεχωμένων από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Νομικό (σήμερα είναι μόλις 27 σε όλη την Ελλάδα και τα περισσότερα υποστελεχωμένα). Συνεργασία τους με τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (LEGAL AID) σε θύματα έμφυλης βίας.
- Αύξηση του αριθμού των Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών και παιδιών σε κάθε Νομό, ευκολότερη και πιο ταχεία πρόσβαση, ειδικά σε επείγουσες περιπτώσεις, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν κρίνεται αναγκαίο (σήμερα λειτουργούν 20 Ξενώνες σε όλη την χώρα, με πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα, με λίστα αναμονής και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ο δε ανώτατος χρόνος φιλοξενίας, ανέρχεται σε τρεις μήνες). Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για φιλοξενία των γυναικών/παιδιών σε συμβεβλημένα με το κράτος ξενοδοχεία. 
- Δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων για το παιδί στα οποία εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα θα πλαισιώνει κάθε παιδί -θύμα ενδοοικογενειακής βίας , στα οποία αυτό θα καταθέτει ενοποιημένα, μία και μόνη φορά σε απόλυτα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον προς εκπαιδευμένους συνεντευκτές όλα όσα έχει υποστεί, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (εισαγγελία, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας) και θεσμοθέτηση αυστηρού περιορισμού των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να καλούν το παιδί – θύμα για περαιτέρω καταθέσεις-συνεντεύξεις ή μαρτυρίες πριν ή μετά αυτή την ενοποιημένη κατάθεσή του, προκειμένου να περιοριστεί η δευτερογενής θυματοποίηση των παιδιών.
- Αύξηση του προσωπικού που απασχολείται στη συμβουλευτική γραμμή 15900 και λειτουργίας αυτής σε 24ωρη βάση και δωρεάν από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα. 
- Θεσμοθέτηση οικονομικού επιδόματος στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μην αποτελεί η οικονομική εξάρτηση εμπόδιο στην καταγγελία σχετικού αδικήματος. 
- Θεσμοθέτηση ειδικής πρόβλεψης για δικαιολογημένη άδεια από την εργασία των θυμάτων έμφυλης βίας, ειδικά σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η άμεση μετεγκατάσταση σε άλλη περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθεί η γυναίκα ή/και τα ανήλικα από τον κακοποιητή.  
- Διεύρυνση των οικονομικών ορίων ένταξης σε δωρεάν Νομική Βοήθεια για τα θύματα ενδοοικογενειακής/έμφυλης βίας και δημιουργία ειδικού καταλόγου από ειδικά επιμορφωμένους δικηγόρους για τους δικηγόρους που επιθυμούν να προσφέρουν σε αυτές τις υποθέσεις. 
- Σύσταση ιατροδικαστικής υπηρεσίας σε κάθε νοσοκομείο της χώρας και προμήθεια με ειδικό εξοπλισμό (kit βιασμού) σε όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας, προκειμένου να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος που στερεί το αποδεικτικό υλικό σε υποθέσεις εγκλημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας (σήμερα υπάρχουν μόνο 10 σε όλη την χώρα, οι οποίες δεν λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες).
- Δημιουργία μηχανισμού καταγραφής των περιστατικών ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας (με συνεργασία της ΕΛΑΣ, των Νοσοκομείων, του Συνήγορου του Παιδιού, των Εισαγγελέων και των σχετικών Μ.Κ.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 11 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 
- Ειδική κατάρτιση των οργάνων της Αστυνομίας, ο ρόλος των οποίων είναι καταλυτικός στην αντιμετώπιση και διαχείριση των περιστατικών και πειθαρχικός έλεγχος σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών τους. 
- Δημιουργία Ειδικών Τμημάτων για την καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Επικράτειας (σήμερα υπάρχουν μόλις έξι ειδικά τμήματα για καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη την Χώρα: πέντε στην Αττική και συγκεκριμένα σε Ομόνοια, Πειραιά, Περιστέρι, Άλιμο και Αγ. Παρασκευή και ένα στην Θεσσαλονίκη).
- Εκπαίδευση - ενημέρωση μέσω σεμιναρίων των επαγγελματιών που εκ του νόμου ή από τον Κώδικα Δεοντολογίας τους έχουν υποχρέωση να αναφέρουν περιστατικά που υποπίπτουν στην αντίληψή τους (εκπαιδευτικοί, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί). Πολλοί εξ’ αυτών, δεν γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης ή εκπαίδευσης και αδυνατούν να διακρίνουν τα όρια μεταξύ της υποχρέωσής τους και της τήρησης εμπιστευτικότητας ή φοβούνται να ενεργήσουν.    
- Διασύνδεση μέσω προγραμματικών συμφωνιών των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων με ΟΤΑ, ΚΕΘΙ και ξενώνες κακοποιημένων γυναικών. Ήδη, ο ΔΣΑ και ο ΔΣΠ έχουν συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και το ΚΕΘΙ, για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (LEGALAID) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.
- Δημιουργία hot spot ενημέρωσης των θυμάτων σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας. 
-Δημιουργία street safe εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα.

3. Πρόληψη - Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 
- Διαρκείς εκστρατείες/καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 
- Ένταξη ειδικού μαθήματος στα σχολεία για τη σεξουαλική αγωγή, την ισότητα, το φύλο, τη συναίνεση, τα έμφυλα στερεότυπα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με την συνδρομή και δικηγόρων. 
- Έκδοση ενημερωτικού Οδηγού από την Ολομέλεια, που θα διανεμηθεί σε Ξενώνες, Αστυνομικά Τμήματα, Δήμους.   
- Τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό ενημερωτικό spot, με πρωτοβουλία της Ολομέλειας. 
-Δημιουργία μόνιμου Παρατηρητηρίου της Ολομέλειας, συγκροτούμενου από τρία μέλη της και ισάριθμους αναπληρωτές τους, για την διαρκή παρακολούθηση της έμφυλης βίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Για την Επιτροπή
1) Χριστίνα Τσαγκλή, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ
2) Ηλίας Τζιτζικάκης, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΔΣΠ
3) Ασημίνα Φιλιοπούλου, Δικηγόρος ΔΣΘ 


 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας