Ορισμός εξεταστών για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2021

Published on

03/06/2021 18:15

**

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 3 Ιουνίου2021 
 Αρ. Πρωτ:  21

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Ορισμός εξεταστών για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2021» 

Η Συντονιστική Επιτροπή
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

    Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4798/2021 (Α 68)
2.    Την αριθ. 10/7.5.2021 απόφασή της «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021» 
3.    Την με αρ. πρωτ.  17/25.5.2021 Απόφασή της «Ορισμός εξεταστών για το Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2021»

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.  17/25.5.2021 Απόφασή μας, ως ακολούθως  : 

1.    ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : 
Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
Βλασσόπουλος Γεώργιος  Α.Μ.   14749
Γαβουνέλης Γεώργιος       Α.Μ.   27223
Τζίμας Ανδρέας          Α.Μ.   23761
Μαρίνου Ανδριανή    A.M. 26618
Ράνος Σπυρίδων    Α.Μ. 27665
Τσιούτας  Δημήτριος  Α.Μ. 14168
Σπαγαδώρος  Θεόδωρος  Α.Μ.  16851
Στεφανάτου Μαργετίνα     Α.Μ. 11801
Μπουμπάρης Γεώργιος      Α.Μ. 21282
Παπατσίκης Κωνσταντίνος    Α.Μ. 23093
Αλεξοπούλου Αιμιλία     Α.Μ. 24126
Κόντης Γεώργιος     Α.Μ. 24470
Ζερβός Γεώργιος   Α.Μ. 21238
Γεωργακάς Γεώργιος Α.Μ. 14624

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (www.olomeleia.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Portal redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας