Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 01-08-2020)

Published on

02/08/2020 14:56

**Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, την 1η Αυγούστου 2020, στο Ηράκλειο Κρήτης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

1. Στα πλαίσια της προώθησης του διεκδικητικού πλαισίου της Ολομέλειας, αντιπροσωπία της Συντονιστικής Επιτροπής θα συναντηθεί στις 25.8.2020 με τον Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα προς επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο

. Μεταξύ των ζητημάτων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως η οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, που έχουν πληγεί από την πανδημία, η κατάργηση , άλλως, η μείωση στο χαμηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, η επέκταση του ορίου της προαιρετικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, ο επανακαθορισμός των επαγγελματικών δαπανών, που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα, η μη καταβολή, άλλως αναλογική μείωση, του τέλους επιτηδεύματος για το 2020, ζητήματα που άπτονται της μισθολογικής εξέλιξης των εμμίσθων δικηγόρων.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή αναμένει την ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την τροποποίηση του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση που έχει υποβάλει, προκειμένου να υπάρξει άμεση καταβολή του χορηγήματος από τον ειδικό λογαριασμό του ν. 3996/2011. Η διεκδίκηση αυτή αποτελεί προτεραιότητα για το δικηγορικό σώμα, λαμβανομένου υπόψη ότι ο λογαριασμός αυτός έχει δημιουργηθεί και από εισφορές που καταβάλουν οι δικηγόροι από το 2011 και δεν επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του άνω αιτήματος η Συντονιστική Επιτροπή θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια μορφές διεκδικητικής δράσης.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του δικηγορικού σώματος για τη συγκρότηση Επιτροπής, από κοινού με τους λοιπούς θεσμικούς κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ανακύπτουν από διατάξεις που φέρονται ότι έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, καλεί την Κυβέρνηση αφενός να γνωστοποιήσει επίσημα τις διατάξεις του άνω σχεδίου και αφετέρου να προσκαλέσει τους κοινωνικούς φορείς να μετάσχουν στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητος του θέματος στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου αφού αφορά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως επαγγελματίες αλλά και φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας και του καλόπιστου οφειλέτη, η ισόρροπη αντιμετώπιση δανειστή και οφειλέτη με τη θέσπιση εχέγγυων δικαστικής προστασίας και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής πρέπει αποτελούν προτεραιότητες, ιδίως στην σημερινή κρίσιμη συγκυρία.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μια συνολική αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων, πέραν των αναγκαίων άμεσων τροποποιήσεων, που έχει προωθήσει ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στα πλαίσια υλοποίησης σχετικής απόφασης της Ολομέλειας, η οποία έχει συγκροτήσει σχετική Επιτροπή, θα επεξεργαστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα ευρύ πλέγμα διατάξεων που θα τροποποιήσουν τον υφιστάμενο Κώδικα Δικηγόρων ώστε να καταστεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα που θα ανταποκρίνεται λυσιτελώς στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της νέας εποχής για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και θα αντιμετωπίζει αστοχίες του υφιατάμενου Κώδικα (ασυμβίβαστα, άσκηση, δεοντολογία, αμοιβές κλπ).

5. Η Συντονιστική Επιτροπή στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικούς συλλόγους, που έχει συνταχθεί από επιστημονική επιτροπή υπό τον συντονισμό της καθηγήτριας κ. Μήτρου και καλεί όλους τους συναδέλφους να μετάσχουν με τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους στη διαβούλευση αυτή. Το σχέδιο αυτό με τις παρατηρήσεις που θα υιοθετηθούν από την Ολομέλεια θα υποβληθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς έγκριση και θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους , στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας και των σχετικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των υπευθύνων επεξεργασίας.

6. Η Συντονιστική Επιτροπή θα εξετάσει την περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η υγειονομική κατάσταση της χώρας θα το επιτρέπει, επόμενη συνεδρίασή της να γίνει στη νήσο Καστελόριζο για προδήλους εθνικούς λόγους.

 Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 01-08-2020)

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας