Αποτελέσματα δοκιμασίας επάρκειας Οκτωβρίου 2019

Published on

24/12/2019 13:14

**

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τις εξετάσεις Οκτωβρίου 2019 που διεξήχθησαν ενώπιόν της.

Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται με αναφορά του μοναδικού «κωδικού» (αριθμός ή συνδυασμός γράμματος και αριθμού) που έλαβαν οι υποψήφιοι κατά την υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων για τη δοκιμασία Οκτωβρίου 2019.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Επιτροπής, Ακαδημίας 60, 5ος όροφος (τηλ. 210 3398220).

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας επιτυχόντων, ανά κατηγορία υποψηφίων (Α. Πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Β. Δικηγόροι Π.Δ. 122/2010) και ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας