« Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021

Εκδόθηκε από

08/05/2021 13:01

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

ΑΠ: 10

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση θεμάτων  που αφορούν στη διενέργεια του  διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021»

Η Συντονιστική Επιτροπή

της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις  διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18, 19, 20,21  και 22 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α 208), όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4798/2021 (Α 68)
 3. Την αριθ. 2/9.2.2021 απόφασή μας «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021» (Γ 323)             
 4. Την αριθ. 8/9.4.2021 απόφασή μας «Τροποποίηση προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021» (Γ 908)
 5. Το γεγονός της ανάγκης άμεσης διενέργειας του διαγωνισμού, λαμβανομένου υπόψη ιδίως  ότι ο διαγωνισμός της Β’ εξεταστικής περιόδου 2020, την ευθύνη διενέργειας του οποίου είχε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός της Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 αναβλήθηκε ήδη, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ασκούμενων δικηγόρων, που έχουν συμπληρώσει τον νόμιμο χρόνο άσκησης, να μην μπορεί να αποκτήσει την δικηγορική ιδιότητα , με ιδιαίτερες αρνητικές συνέπειες ως προς την επαγγελματική, ασφαλιστική  και οικονομική τους κατάσταση. Ορισμένοι μάλιστα εξ αυτών υπερβαίνουν ήδη, κατά  ένα έτος περίπου, το νόμιμο χρόνο άσκησης και αναμένουν για αντίστοιχο διάστημα τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 6. Το γεγονός ότι υπό τις υφιστάμενες επιδημιολογικές συνθήκες υφίσταται  κίνδυνος νέας αναβολής του διαγωνισμού, στην περίπτωση γραπτών εξετάσεων,  λόγω της ταυτόχρονης  παρουσίας μεγάλου αριθμού υποψηφίων.
 7. Το γεγονός ότι η διενέργεια του διαγωνισμού εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, ενέχει κινδύνους εμφάνισης σημαντικών προβλημάτων ιδίως τεχνικών, λόγω της υπερφόρτωσης του συστήματος ή της προβληματικής σύνδεσης με το διαδίκτυο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας ή της τυχόν έλλειψης του αναγκαίου εξοπλισμού από  μέρος των υποψηφίων, δεδομένης της ταυτόχρονης παρουσίας μεγάλου αριθμού υποψηφίων, περίπου 1350 σε όλη την επικράτεια και σε απομακρυσμένες  περιοχές, κίνδυνοι, που  επισημάνθηκαν από ειδικούς τεχνικούς με τους οποίους συνεργάστηκε η Συντονιστική Επιτροπή.
 8. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είναι ενιαίος και σε πανελλαδική κλίμακα.
 9. Την ανάγκη της , κατά το δυνατόν, ταχύτερης έκδοσης των αποτελεσμάτων, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού χρόνου αναμονής μεγάλου μέρους των υποψηφίων.

 

αποφασίζουμε

Επισυνάπτεται η Απόφαση

 

 1. Ο διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 θα διεξαχθεί με προφορική εξέταση, με  φυσική παρουσία των υποψηφίων στην έδρα κάθε εφετειακής περιφέρειας και με την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων και περιορισμών.
 2. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει από ένα εξεταστή, ανά μάθημα, αποκλειστικά σε πρακτικά θέματα κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και με χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.

Η επίδοση των υποψηφίων θα βαθμολογείται με κλίμακα από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10).

 1. Ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 28 Μαΐου 2021 και θα  ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αλφαβητική σειρά μπορεί να παρακαμφθεί με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση  της οικείας Οργανωτικής Επιτροπής.

 1. Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων,  οι χώροι διενέργειάς τους, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια θα  αποφασιστούν   από την οικεία Οργανωτική Επιτροπή, οποία και εξουσιοδοτείται προς τούτο.
 2. Η  Οργανωτική Επιτροπή , η οποία εδρεύει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας κάθε  Εφετείου και έχει ήδη συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου,  μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αποφασίζει αιτιολογημένα και τελεσίδικα για την παραδοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα των δεκτών υποψηφίων στην οικεία εφετειακή περιφέρεια.  Η Οργανωτική Επιτροπή, κατά τις συνεδριάσεις της, τηρεί πρακτικά.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την τήρηση των ισχυόντων , κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, μέτρων πρόληψης και προστασίας και την τήρηση της ευταξίας. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν τηρεί τα μέτρα και τις οδηγίες της Επιτροπής του απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα ή εφόσον έχει εισέλθει απομακρύνεται από αυτήν και αποβάλλεται από το διαγωνισμό.

 1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός κατά το χρόνο που έχει οριστεί για την εξέτασή τους και γίνεται  η εξακρίβωση της ταυτότητας τους, με έλεγχο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Υποψήφιος, που δεν είναι παρών στην αίθουσα, κατά τον χρόνο αυτό,  αποκλείεται από το διαγωνισμό.
 2. Οι εξεταστές θα οριστούν με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μετά από πρόταση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου Εφετείου,  ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Πρέπει να είναι δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω, με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της δικηγορίας, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που υπάγονται στο οικείο Εφετείο και να μην έχουν την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου  Δικηγορικού Συλλόγου.
 3. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας σε κάθε εφετειακή περιφέρεια, η οικεία Οργανωτική Επιτροπή συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων, τη βαθμολογία σε κάθε μάθημα και τον μέσο όρο,  που αποτελεί και τον τελικό βαθμό επίδοσης των υποψηφίων, με απόλυτη βαθμολογική σειρά , τον οποίο διαβιβάζει αμελητί στην Συντονιστική Επιτροπή.  Ταυτόχρονα, αποστέλλει και τα συνταχθέντα πρακτικά.

Οι εξεταστές και τα μέλη και ο Γραμματέας των Οργανωτικών Επιτροπών έχουν υποχρέωση να τηρούν μυστική τη βαθμολόγηση των υποψηφίων έναντι των υποψηφίων και οποιουδήποτε τρίτου.

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά την περιέλευση σε αυτή των άνω πινάκων από όλες τις εφετειακές περιφέρειες, εκδίδει τα συγκεντρωτικά  αποτελέσματα του διαγωνισμού για το σύνολο των εφετειακών περιφερειών, με τους επιτυχόντες και αποτυχόντες του διαγωνισμού.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον έξι (6). Δεν θεωρείται επιτυχών, όποιος έλαβε βαθμό τρία ή μικρότερο σε οποιοδήποτε μάθημα ή τέσσερα σε περισσότερα από ένα μαθήματα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  21 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων.

 1. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (www.olomeleia.gr) και κοινοποιείται  στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (www.olomeleia.gr) και να αποσταλεί σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους και τοιχοκόλληση  στα γραφεία τους και στα καταστήματα των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ

 

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας