Ψηφίστηκε από τη Βουλή το ν/σ του Υπουργείου Υγείας που εισάγει δικονομικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 31.3.2021

Εκδόθηκε από

23/12/2020 15:52

**Ψηφίστηκε στις 21.12.2021 από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο "Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις", το οποίο περιέχει τις κάτωθι ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους δικηγόρους:

1. Δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικράτειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

α) Για το χρονικό διάστημα έως και τις 31 Μαρτίου 2021:

- Κατά την εκδίκαση των ακυρωτικών υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικράτειας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καθώς και των υποθέσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος·

- Κατά την εκδίκαση των διαφορών ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α 97), παρέχεται προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης

- Οι δηλώσεις (παράστασης) της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α' 127) μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου. (άρθρο 157) β) Δίνεται παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια (που θα ξεκινούσε από 1ης Ιανουαρίου 2021).

Ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και εν γένει της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων θα καθορίζεται με πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Προέδρου του ΣτΕ (για το ΣτΕ) ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας (για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια), δια των οποίων θα πιστοποιείται η ύπαρξη κατάλληλης τεχνικής υποδομής και επαρκούς εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων (άρθρο 162).

2. Λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Εισάγονται οι εξής εξαιρετικές δικονομικές ρυθμίσεις για το διάστημα έως 31.3.2021:

- Η οίκοθεν, με ευθύνη των γραμματειών των οικείων Γραμματειών και αζημίως (εκ του πινακίου) επαναφορά των υποθέσεων, που ματαιώνονται λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων

- Η δυνατότητα λήψης ένορκων βεβαιώσεων και ενώπιον δικηγόρου

- Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ , η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ, η οποία μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον οι δικηγόροι διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας

- Η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης για μη εξέταση μάρτυρα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος

- Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.

- Ο (χρονικός) διαχωρισμός των πινακίων. (άρθρο 158) 3. Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων έως 31.3.2021

- Ποινικοδικονομικές δίκες

– ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Ά 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αϊτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.

- Παρέχεται η δυνατότητα λήψης αντιγράφου της εισαγγελικής πρότασης (κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 ΚΠΔ) καθώς και υποβολής υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρθρο 159)

4. Μεγαρόσημα

Με κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων. (άρθρο 160)

5. Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

Κατοχυρώνεται νομοθετικά η ισχύουσα ρύθμιση της ΚΥΑ για την εκδίκαση υποθέσεων συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης καθώς και ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης. (άρθρο 161)

6. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)

- Διαγραφή προστίμων Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, για το ημερολογιακό έτος 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται (άρθρο 78).

Επισυνάπτεται το ψηφισθέν νομοσχέδιο, από τα επίσημα Πρακτικά της Βουλής της 21.12.2020.

Το ΦΕΚ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μόλις δημοσιευθεί.

Συνημμένα

 epeigoyses-diatakseis-covid19-psifisthen-22-12-2020.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας