ΝΕΟΣ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»: Αναβάθμιση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών

Εκδόθηκε από

01/07/2021 16:24

***Μετά από 20 χρόνια ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» με σκοπό να συνεχίσει την απρόσκοπτη, ισότιμη πρόσβαση στην γνώση όλων των Δικηγόρων της Αθήνας αλλά και όλης της χώρας

Ο «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους δικηγόρους αλλά και άλλους από το χώρο της δικαιοσύνης και της νομικής επιστήμης.

Η απόφαση αυτή εξασφαλίζει για το ΔΣΑ μεγάλη οικονομία διότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» θα αξιοποιεί τις σύγχρονες υποδομές του Gcloud και ταυτόχρονα απαλλασσόμαστε από το υψηλό κόστος συντήρησης του παλαιού εξοπλισμού (hardware) που σήμερα διαθέτει ο «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ».

Η σχετική σύμβαση για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΝΠ – ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», υπεγράφει σήμερα 1/7/2021 στα γραφεία του ΔΣΑ, μεταξύ του ΔΣΑ από τον Πρόεδρό του Δημήτρη Βερβεσό και τον Πρόεδρο της Εταιρείας SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο.

Α. ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗ»

Το ακριβές έργο που θα πραγματοποιηθεί και θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες στους συνδρομητές υπηρεσίες του, είναι το κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενο

1) Μεταφορά της Τ.Ν.Π. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» στο G-Cloud

2) Δημιουργία mobile Portal (m.dsanet.gr).

3) Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στις υποδομές του G-Cloud. Περιλαμβάνεται και η προμήθεια του αντίστοιχου έτοιμου συστημικού λογισμικού και αδειών χρήσης.

4) Αναβάθμιση υπαρχουσών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών χρηστών

5) Αναβάθμιση υπαρχουσών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων -εξωτερικών χρηστών στην αναζήτηση, την άντληση, την εμφάνιση δεδομένων, .

6) Ανάπτυξη εφαρμογών εξαγωγής δεδομένων από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και εισαγωγή τους στις νέες βάσεις.

7) Αναβάθμιση εφαρμογών διαχείρισης, εισαγωγής και μεταβολής των δεδομένων από τους χρήστες.

8) Ανάπτυξη εφαρμογών βελτιστοποίησης αναζήτησης, εμφάνισης αποτελεσμάτων.

9) Ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης για τους δικηγόρους.

10) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων για δύο τουλάχιστον έτη.

11) Δημιουργία εφαρμογής εξαγωγής δεδομένων και import σε SQL σχήμα βάσης.

12) Δημιουργία mobile Portal (m.dsanet.gr).

13) Εκπαίδευση Προγραμματιστών – Admin στην χρήση εργαλείων ανάπτυξης του Συστήματος διάρκειας 100 ωρών.

Διάρκεια της Σύμβασης -Χρόνος εκπλήρωσης- Το έργο θα παραδοθεί από την Ανάδοχο μέσα στο Φθινόπωρο του 2021.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο ΔΣΑ με την 27.10.2020 Διακήρυξη προκήρυξε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΝΠ – ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ».

Με την από 6.4.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. επικυρώθηκαν τα με αριθμούς 1106/27.1.2021, 1908/12.2.2021 και 4345/30.3.2021 πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών αντίστοιχα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΝΠ – ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ».

Σύμφωνα με τα πορίσματα των ανωτέρω πρακτικών και τη συνεπακόλουθη απόφαση του Δ.Σ του Δ.Σ.Α. αποφασίσθηκε η ανάθεση στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ανωτέρω αναφερόμενου έργου.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «ΙΣΟΚΡΑΤΗ»

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Νομικών Πληροφορικών του ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» περιλαμβάνει συνοπτικά: Την Εθνική Νομολογία με 473.708 Αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων σε πλήρες κείμενο καθώς και : 1.475.770 Νομικές διατάξεις στις οποίες στηρίχθηκε η έκδοσή τους Την Εθνική Νομοθεσία 239.613 Νομοθετήματα, 727.733 Άρθρα Νομοθετημάτων καθώς.

Τα τεύχη του ΦΕΚ από το 1833 μέχρι σήμερα συσχετισμένα με κάθε Νομοθέτημα Από τους αριθμούς προκύπτει ότι το πλήθος των νομικών εγγράφων που είναι συγκεντρωμένος στην ΤΝΠ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», η μοναδική Νομοτεχνική επεξεργασία που κωδικοποιεί και εμπλουτίζει την νομική πληροφορία, την κατατάσσει στην μεγαλύτερη ψηφιακή νομική συλλογή με μοναδικά χαρακτηριστικά όπως

• Την πληρότητα της, που καλύπτει διαχρονικά όλο το εθνικό δίκαιο και δημιουργεί ασφάλεια δικαίου

• Τα πρότυπα κωδικοποίησης και νομοτεχνικής επεξεργασίας που ακολουθεί για διασφάλιση της αξιοπιστίας του περιεχόμενο της «ραπταρχη») • Την δια λειτουργικότητα με τρίτα Εθνικά «ΦΕΚ» και ευρωπαϊκά νομικά πληροφοριακά συστήματα «οδηγίες»

• Την δομή, την στελέχωση πληροφορικής και νομικής υποστήριξης, την διαχειριστική επάρκεια και ειδική τεχνογνωσία που διαθέτει

ΝΕΟΣ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»: Αναβάθμιση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας