Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παράταση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 ως τις 14 Δεκεμβρίου

Εκδόθηκε από

07/12/2020 15:16

**Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των συναδέλφων το ΦΕΚ Β’ 5350/5.12.2020 στο οποίο δημοσιεύεται η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00».

 

 

Συνημμένα

 fek-5.12.20.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας