Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παράταση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19 ως τις 11/1/2021

Εκδόθηκε από

03/01/2021 12:52

**Επισυνάπτεται προς ενημέρωση των συναδέλφων το ΦΕΚ Β’ 1/ 2.1.2021 στο οποίο δημοσιεύεται η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00», με την οποία παρατείνεται το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς μερικής λειτουργίας των δικαστηρίων μέχρι 11.1.2021 και ώρα 06.00. 

Η ως άνω (νέα) ΚΥΑ καταργεί την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 προϊσχύσασα ΚΥΑ «Αντικατάσταση της υπό στοι- χεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως είχε τροποποιηθεί με τις ΚΥΑ υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81699/17.12.2020 (Β’ 5579), Δ1α/ΓΠ.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) και Δ1α/ΓΠ.οικ.83978/29.12.2020 (Β’ 5791) [άρθρο 14 παρ. 4 της νέας ΚΥΑ].

 

Συνημμένα

 kya-2021.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας