Δικαστική δικαίωση του Δικηγορικού Σώματος και των ενώσεων καταναλωτών από τον Άρειο Πάγο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής

Εκδόθηκε από

28/06/2022 15:39

ritraΗ Τριμελής Επιτροπή του Αρείου Πάγου με τις Πράξεις 3/2022 και 4/2022 δικαίωσε πλήρως τις θέσεις του δικηγορικού σώματος και των ενώσεων καταναλωτών και απέρριψε την η αίτηση της ΔΕΗ για την εισαγωγή των εκκρεμών συλλογικών αγωγών των Ενώσεων Καταναλωτών και λοιπών φορέων που σχετίζονται με την νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20Α ΚΠολΔ για την πιλοτική δίκη.

Κατά τις κρίσιμες σκέψεις των Πράξεων του Αρείου Πάγου:

  • Η συλλογική αγωγή, αποτελεί θεσμό συλλογικής προστασίας των καταναλωτών προς διαφύλαξη των συμφερόντων τους σε συλλογικό επίπεδο, έχει ως αντικείμενο την αυθεντική βεβαίωση αντικαταναλωτικής συμπεριφοράς εκ μέρους του προμηθευτή ή του παρόχου υπηρεσίας και την απαγόρευσή της ή τη διάπλαση καταστάσεως με την επιβολή αντίρροπων ρυθμιστικών μέτρων χάριν της προστασίας των καταναλωτών. Από την απόφαση που εκδίδεται επ’ αυτής και δέχεται τη συλλογική αγωγή παράγεται μια ιδιότυπη δεσμευτικότητα που ισχύει έναντι πάντων, με συνέπεια με την έκδοσή της να εξαλείφεται ο κίνδυνος δημιουργίας σωρείας δικών σχετικά με το επιλυθέν μέσω αυτής ζήτημα, η δε εκδίκαση των εκκρεμουσών για το ίδιο ζήτημα ατομικών δικών καθίσταται περιττή. Μάλιστα η συλλογική αγωγή επιλύει επί της ουσίας το σχετικό ζήτημα οριστικά, χωρίς την ανάγκη αναπομπής της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο για την κατ’ ουσία έρευνα της διαφοράς.
  • Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της επιβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής της αντιπαροχής από άποψη δικαίου προστασίας καταναλωτή έχουν ήδη νομολογιακά κριθεί τόσο σε επίπεδο εσωτερικού, όσο και σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου σε συλλογικές αγωγές καταναλωτών.
  • Οι επί μέρους ειδικές συνθήκες ένταξης της ρήτρας αναπροσαρμογής στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού πελάτη ή μη οικιακού πελάτη με ισχύ παροχής έως 25 KVA και η μεθοδολογία εφαρμογής αυτής, ως και η ικανοποίηση ή μη της αρχής της διαφάνειας με βάση τις παρεχόμενες στους καταναλωτές από την αιτούσα πληροφορίες, άπτονται της ουσίας της ένδικης διαφοράς.
  • Οι επί μέρους συνθήκες και περιστάσεις υπό τις οποίες η ΔΕΗ προέβη σε τροποποίηση του σχετικού όρου των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών και ιδίως η τήρηση ή μη εκ μέρους αυτής των αρχών τιμολόγησης, άπτονται της ουσίας της διαφοράς που θα προκύψει από τις αποδείξεις.

Οι καταναλωτικές ενώσεις εκπροσωπήθηκαν με την Πρόεδρο της ΕΚΠΟΙΖΩ, κα Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τον Πρόεδρο του ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ, κ. Γιώργο Λεχουρίτη  και με τους νομικούς τους συμβούλους, Δημήτρη Σπυράκο, Ιάκωβο Βενιέρη, Βίκτωρα Τσιαφούτη (ΕΚΠΟΙΖΩ), Μάριο Μαρινάκο Αλέξη Αλεξόπουλο και Γιώργο Καλτσά (ΙΝΚΑ-ΓΟΚΕ).

Ενώπιον της Επιτροπής παρενέβη, κατ´ άρθρον 90 παρ.ζ, Κώδικα Δικηγόρων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός και οι νομικοί παραστάτες Γιώργος Μεντής και Δημήτρης Βασιλείου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ δήλωσε ότι το δικηγορικό σώμα στέκεται και σε αυτόν τον αγώνα αρωγός στο πλευρό της κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών σε όλα τα μείζονος σημασίας προβλήματά τους. Η Ελληνική Δικαιοσύνη έκανε δεκτά τα αιτήματα των καταναλωτών και ήρθη στο ύψος της ευθύνης που αντιστοιχεί στο ρόλο και της αποστολής της, ερμηνεύοντας ορθά τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου

 

*** Επισυνάπτονται οι Πράξεις 3/2022 και 4/2022.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας