Αποτελέσματα δοκιμασίας επάρκειας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021

Εκδόθηκε από

07/02/2022 13:52

****Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφορικά με τη δοκιμασία επάρκειας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021, οι οποίες διεξήχθησαν ενώπιόν της από 18.11.2021 έως και 25.11.2021.Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται με αναφορά 

του μοναδικού κωδικού χρήστη με τον οποίο έκαστος υποψήφιος συνδέθηκε στην πλατφόρμα διενέργειας των εξετάσεων επάρκειας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Επιτροπής καθημερινά, ώρες 12:00 έως 14:00, Ακαδημίας 60, 5ος όροφος, τηλ. 210 3398220.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας επιτυχόντων ανά εξεταζόμενο μάθημα.

 

Συνημμένα

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας