Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με την πρόβλεψη της νέας ΚΥΑ της 29.1.2021 για τη δυνατότητα μη παράστασης πληρεξουσίων σε δίκες με υποχρεωτική προφορική συζήτηση κατά τον ΚΠολΔ

Εκδόθηκε από

04/02/2021 20:36

**

Με τη νέα υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑαπό 29.1.2021 ΚΥΑ ορίζεται ότι «Στις υποπερ. βε), βστ), βζ) πρώτο εδάφιο και βη) λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων» σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης από 23.1.2021 ΚΥΑ που προέβλεπαν ότι «η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων».

Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων» σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης από 23.1.2021 ΚΥΑ που προέβλεπαν ότι «η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων».

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει τη διαμαρτυρία της για αυτήν την αιφνίδια και άστοχη νομοτεχνικά αλλαγή, η οποία δημιουργεί πλείστα νομικά προβλήματα, καθώς είναι προφανές ότι μία ρύθμιση που εισάγεται με ΚΥΑ δεν μπορεί να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ που προβλέπουν την παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, έχει δε ήδη ζητήσει από το Υπουργείο την άμεση διόρθωση της παραπάνω διάταξης ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα.
 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας