Ανακοίνωση της Mόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας

Εκδόθηκε από

31/07/2021 13:26

****H Mόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) κατά τη συνεδρίαση της 30/7/2021 διενήργησε τη διαδικασία αποσφράγισης των γραπτών των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις επάρκειας περιόδου Απριλίου 2021, οι οποίες διεξήχθησαν από 10 έως και 18 Μαΐου 2021.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 2/8/2021 στις ιστοσελίδες του ΔΣΑ (www.dsa.gr) και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (www.olomeleia.gr), ανωνυμοποιημένα, με τον κωδικό χρήστη με τον οποίο συνδέθηκε έκαστος υποψήφιος στην πλατφόρμα.

Oι υποψήφιοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δοκιμασία επάρκειας κατά την εξεταστική περίοδο Απριλίου 2021, θα εγγραφούν ως ασκούμενοι στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, αναλόγως των δεδομένων ενός εκάστου, είτε από 2.8.2021, είτε αναδρομικά από 30.6.2020 ή 30.12.2020 λόγω της μη διενέργειας της δοκιμασίας επάρκειας το έτος 2020 εξαιτίας της πανδημίας.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας