Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου 2023

Published on

29/09/2023 15:49

συντονιστικηΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχοντας υπόψη :
Ι. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18 έως 22, τον ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (Α208), όπως ισχύουν.
Την αριθ. πρωτ. 61/6.9.2023 απόφασή της «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β' Εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ Γ 2304, 2397)
Την αριθ. πρωτ. 64/13.9.2023 απόφασή της «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β" Εξεταστικής περιόδου 2023»
Το αριθ. πρωτ. 2394/26.9.2023 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου και όλων των αναγκαίων εγγράφων και αποφάσεων,αποφάσισε:

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας