Τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Ολομέλειας, Γιώργου Σταματογιάννη, κατά την ακρόαση φορέων ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση

Εκδόθηκε από

22/11/2019 08:33

**

 Ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κατά την ακρόαση φορέων επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση, τοποθετήθηκε, εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Αντιπρόεδρος της Ολομέλειας και Πρόεδρος του ΔΣ Πειραιώς, Γιώργιος Σταματογιάννης.

 Κατά την τοποθέτησή του ο Αντιπρόεδρος της Ολομέλειας εξέφρασε την ομόφωνη αντίθεση Ολομέλειας στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της διαμεσολάβησης και ανέφερε ότι, επικουρικώς, θα μπορούσε η υποχρεωτική διαμεσολάβηση να εφαρμοστεί πιλοτικά μόνο σε υποθέσεις της Τακτικής Πολυμελούς, που έχουν μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο.

 Εν σχέσει προς τις ειδικότερες προβλέψεις του νομοσχεδίου επεσήμανε ότι χρήζουν βελτιώσεων, μεταξύ άλλων, τα εξής σημεία:

- Ο καθορισμός της αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία

- Η πρόβλεψη αποζημίωσης και όχι αμοιβής του διαμεσολαβητή κατά τα πρότυπα αποζημίωσης διαιτητή

- Η συγκεκριμενοποίηση της τοπικής αρμοδιότητας από την ΚΕΔ με βάση τους σχετικούς δικονομικούς κανόνες του ΚΠολΔ για τον καθορισμό της τοπικής αρμοδιότητας της οικείας υπόθεσης.

- Η αντιμετώπιση των ζητημάτων συμμετοχής τρίτων στην υπαγόμενη διαφορά.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι ο χρόνος εφαρμογής του θεσμού πρέπει να είναι ενιαίος, προς το σκοπό μείζονος ασφάλειας δικαίου, ότι πρέπει να προβλεφθούν αυξημένα τυπικά προσόντα τόσο για τον Διευθυντή Κατάρτισης Σπουδών όσο και για τους εκπαιδευτές προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των δημιουργηθησομένων κέντρων κατάρτισης διαμεσολαβητών και ότι επιβάλλεται η θέσπιση αυστηρών κανόνων απαγόρευσης διαφήμισης του διαμεσολαβητή λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του λειτουργήματος.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας