ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Α1 ΚΑΙ Β2 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Εκδόθηκε από

16/06/2020 17:40

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1610/2019, 1434/2019, 1435/2019, 1436/2019 στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

 

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 979/2019, 1624/2019, 1648/2019, 1669/2019 στις 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1509/2019, 1660/2019 στις 27 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1352/2019, 1474/2019, 1736/2019 στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1534/2019, 1720/2019 στις 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1226/2019, 488/2019, 489/2019, 491/2019 στις 19 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 859/2019, 1677/2019, 900/2019, 1522/2019, 1033/2019, 181/2019, 389/2019 στις 09 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1466/2019, 1372/2019, 1078/2019, 1212/2019, 1616/2019, 1759/2018, 1758/2018, στις 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 2082/2018, 1864/2019, 1630/2019 στις 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1967/2018, 1189/2019, 1190/2019, 1191/2019, 1630/2019, 1606/2019, 1626/2019, 1636/2019, 1496/2019, 1497/2019, 2005/2018, 319/2018, 1871/2019, 1701/2019, 1921/2019, 1772/2019, 1773/2019 στις 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30’.

Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Β2΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΩΝΤΑΝΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α1΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1674/2019, 1493/2020 στις 05 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30’. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου

Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και

πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Α1΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΛΤΑΝΑ ΚΟΚΚΟΒΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α1΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ Α΄ 104 ορίζουμε αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για την εκδίκαση των κατωτέρω υποθέσεων με αριθμό κατάθεσης στον Αρείου Πάγου: 1825/2019, 1321/2018 στις 02 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30’. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου

Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr και στην Κεντρική Υπηρεσία του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΟΥ Α1΄ ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΛΤΑΝΑ ΚΟΚΚΟΒΟΥ

Για τη Γραμματεία του Αρείου Πάγου

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας