Άρθρο 62 ν. 4765/2021: Παράταση της προθεσμίας επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων

Εκδόθηκε από

16/01/2021 11:05

**Μετά την παρέμβαση και του δικηγορικού σώματος με αίτημα την άμεση παράταση της προθεσμίας επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών (βλ. την από 11.1.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και την από 12.1.2021 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ), ψηφίστηκε τροπολογία, η οποία εισήχθη ως άρθρο 62 του νέου ν.4765/2021 (ΦΕΚ Α’ 6/2020) “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις”, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού έως και την 31η-01-2021. 

Η νέα διάταξη έχει ως εξής: Άρθρο 62 - Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 «Η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία προβλέπεται στην περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4Δ του ν. 3869/2010 (Α ́ 130), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α ́ 214), και η οποία λήγει στις 15.1.2021, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.1.2021».

--Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α’ 6/2020.

Συνημμένα

 n.4765-21.pdf

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας