ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Εκδόθηκε από

27/09/2020 21:22

**Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων που παρατηρούνται από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην  εκκαθάριση και καταβολή των αμοιβών υπηρεσιών νομικής βοήθειας, που υπονομεύουν τον ίδιο το θεσμό, έχει ζητήσει από την Κυβέρνηση την άμεση καταβολή του 80% της αμοιβής και την καταβολή του υπολοίπου 20% με  την τελική εκκαθάριση, κατά το πρότυπο των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ.  

Επειδή μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, η Ολομέλεια, ως ύστατο μέσο πίεσης προς την Πολιτεία, με αποφάσεις της, κάλεσε τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας από 1.10.2020 και εφεξής να μην εκδίδουν  γραμμάτια προκαταβολής και ενσήμων σε υποθέσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως επίσης  και στην ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνο ή συνοδεία.

Στα πλαίσια αυτά, η Συντονιστική Επιτροπή, μετά την  από 26.9.2020 έκτακτη συνεδρίασή της,  διευκρινίζει τα εξής:

1. Η άνω απόφαση αφορά όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στη νομική βοήθεια ν. 3226/2004 και άρθρου 340 ΚΠΔ (αυτεπάγγελτοι διορισμοί).

2. Η απόφαση αφορά τις δίκες που ξεκινούν την 1.10.2020 και εφεξής και όχι τις ήδη εκκρεμείς δίκες.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους η απόφασή τους για την μη έκδοση  γραμματίων να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (πχ 15 ή 30 ημερών) και να επανεξετάζεται  ανάλογα με τις εξελίξεις.  

4. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την σχετική απόφαση  και σε άλλες υποθέσεις νομικής βοήθειας και δη πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων.

5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων ο δικηγόρος για την παράστασή του ενώπιον δικαστηρίων και δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει,  στο πλαίσιο της υποχρέωσής του για προκαταβολή εισφορών, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο, άλλως, προβλέπονται συγκεκριμένες δικονομικές και άλλες  συνέπειες.

Κατόπιν αυτού, καλούνται οι συνάδελφοι, μέλη των συλλόγων που θα λάβουν τη άνω απόφαση, να ζητούν αναβολή της συζήτησης  των σχετικών δικών, λόγω της αντικειμενικής τους αδυναμίας να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών, όπως έχουν εκ του νόμου υποχρέωση, εξαιτίας  της μη έκδοσης των γραμματίων αυτών από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας