Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2020 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Εκδόθηκε από

02/10/2020 16:19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2020  θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020.

Για τον τόπο, τις αίθουσες και την ακριβή ημέρα και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης κάθε αντικειμένου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Καλούνται:

1) οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.  που έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας, 2) οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους εκτός Ε.Ε που αιτήθηκαν την πιστοποίηση των γνώσεών τους κατ΄ άρθρο 15 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων και 3) οι αιτηθέντες την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων βάσει του Π.Δ. 122/2010, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί με οιοδήποτε τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή τηλεφωνικώς) ότι παραπέμπονται στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, να υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζόμενου αντικειμένου ( βλ. ειδικά έντυπα ανά κατηγορία υποψηφίων, συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση), η οποία θα συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 60 € ανά εξεταζόμενο μάθημα, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου  2020.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δηλώσεων:

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, 12:00.

 Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα εξεταζόμενα μαθήματα θα γίνεται με κατάθεση  στον υπ’ αριθ. GR22 0172 0110 0050 1101 0664 543 λογαριασμό που τηρεί ο ΔΣΑ στην Τράπεζα Πειραιώς. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η φράση  “Eξέταστρα δοκιμασίας επάρκειας ”.

Η υποβολή της δήλωσης και του αποδεικτικού τραπεζικής συναλλαγής θα γίνεται με αποστολή στο email: epitropieparkeias@dsa.gr από προσωπικό λογαριασμό e-mail των υποψηφίων και στο ΘΕΜΑ θα αναγράφεται το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και η φράση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020. Εφιστάται η προσοχή για επιλογή και αποστολή του ορθού εντύπου δήλωσης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται έκαστος υποψήφιος: 1) Oι πτυχιούχοι Ε.Ε. που παραπέμφθηκαν σε εξέταση έως επτά μαθημάτων και οι πτυχιούχοι εκτός Ε.Ε. θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 1 συνημμένο έντυπο δήλωσης, 2)  Οι  πτυχιούχοι Ε.Ε. που παραπέμφθηκαν σε εξέταση δεκατριών μαθημάτων και άνω θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 2 συνημμένο έντυπο δήλωσης και 3) οι υποψήφιοι του π.δ. 122/2010 θα υποβάλουν το υπ΄αρ. 3 συνημμένο έντυπο δήλωσης.

Στον προσωπικό λογαριασμό e-mail, από τον οποίο θα υποβληθεί η δήλωση, θα σας αποσταλεί σε μεταγενέστερο χρόνο ο Μοναδικός Κωδικός Αριθμός υποψηφίου, με τον οποίο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

 

  Πληροφορίες: Γραμματεία Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας,

  κ. Αικατερίνη Βανδώρου, τηλ: 210 3398220.

  (Επισυνάπτονται έντυπα δήλωσης επιλογής εξεταζόμενου αντικειμένου, ανά κατηγορία υποψηφίων)             

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Σε συνέχεια της από 2-10-2020 Ανακοίνωσης της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις  Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθούν εφόσον το επιτρέψουν (λόγω του κορωνοϊού) οι υγειονομικές συνθήκες και τα μέτρα που θα ισχύουν  κατά την προγραμματισθείσα περίοδο διεξαγωγής τους.

 

 

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας