Εξώδικη απάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σχετικά με το δικαίωμα έρευνας βιβλίων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

Published on

20/05/2020 17:54

** Άμεσα αντέδρασε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, στη χθεσινή δημόσια ανακοίνωση Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με την οποία ο ως άνω Σύλλογος διατείνεται ότι η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων είναι ελεύθερη και προσιτή στον καθένα. 

 

Προς τούτο απέστειλε σήμερα  εξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση και πρόσκληση, με την οποία, αφού τεκμηριώνει ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία και την πάγια νομολογία αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι, μεταξύ άλλων, η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, διαμαρτύρεται εντονότατα για τις ως άνω δημόσιες δηλώσεις Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και καλεί τον άνω Σύλλογο να ανακαλέσει τις δηλώσεις αυτές προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες και στα μέλη του, άλλως δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση της ορθής πληροφόρησης των πολιτών και της νόμιμης διενέργειας του ελέγχου των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Το ακριβές κείμενο του Εξωδίκου του Προέδρου Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει ως εξής:

            

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Του Δημήτριου Βερβεσού του Κωνσταντίνου ως Προέδρου της  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Μαυρομιχάλη αρ. 4Α , νόμιμα εκπροσωπούμενης

Προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, που εδρεύει στoν Δήμο Ζωγράφου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (ΣΑΤΜ-ΕΜΠ-Κτίριο Βέη), νόμιμα εκπροσωπούμενου

Mε την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Στις από 19.5.2020 επιστολές και δημόσιες ανακοινώσεις σας ισχυρίζεσθε ότι η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων είναι ελεύθερη και δεν διενεργείται μόνο από τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 § 1 και 2 περ. α του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι, μεταξύ άλλων, η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων. Κατά την ερμηνεία εξάλλου των άρθρων 1200 και 1339 ΑΚ γίνεται πάγια δεκτό ότι κατά την έρευνα οποιουδήποτε ενδιαφερομένου στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων πρέπει να παρίσταται υποχρεωτικά δικηγόρος ή να ενεργείται ο έλεγχος διά δικηγόρου (ΓνμδΕισΕφΝαυπλ 1429/1969 ΝοΒ 17, 254, ΓνμδΕισΠρΧαλκ 563/1965 ΝοΒ 13, 222, ΕφΑθ 3065/1969 ΝοΒ 18, 835). Η έννοια της δημοσιότητας και του προσιτού των βιβλίων αφορά στην παροχή πληροφοριών μέσω της χορήγησης πιστοποιητικών.

Από τα ανωτέρω δεν αφίσταται η υπ’ αρ. πρωτ. 17596οικ/28.4.2020 εγκύκλιος του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κατόπιν αυτών  διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τις ανωτέρω δημόσιες δηλώσεις σας ότι η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων είναι ελεύθερη και προσιτή στον καθένα και σας καλούμε να ανακαλέσετε τις ανωτέρω δηλώσεις προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες και στα μέλη του Συλλόγου σας, άλλως σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποκατάσταση της ορθής πληροφόρησης των πολιτών και της νόμιμης διενέργειας του ελέγχου των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο νόμιμο εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες και να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.
                     
Αθήνα  20 Μαϊου 2020
Ο δηλών και Καλών

Δημήτρης Βερβεσός

 

 

 

 

 

Bar-Elections
Portal redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας