Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021

Εκδόθηκε από

29/03/2021 16:44

**

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ                    
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                   Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021
                                                                                   Αρ. Πρωτ. 106

 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για το διαγωνισμό  υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021». 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχοντας υπόψη :
1.     Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18 έως 22, του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α208), όπως ισχύουν
2.    Την αριθ. Πρωτ. 2/9.2.2021 απόφασή της «Προκήρυξη  διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ Εξεταστικής περιόδου 2021» (ΦΕΚ Γ 323)
3.    Την αριθ. Πρωτ. 103/18.3.2021 απόφασή της «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2021»
4.    Το  αριθ. Πρωτ. 477/22.2.2021 έγγραφο του Προέδρου του Αρείου Πάγου
5.    Το  αριθ. Πρωτ. 1607/23.2.2021 έγγραφο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
6.    Το  αριθ. Πρωτ. Γ 151/23.2.2021 έγγραφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
7.    Την από 18.3.2021 απόφασή της
8.    Τον ορισμό, από τους  αναφερόμενους Προέδρους  Δικηγορικών Συλλόγων,  των αναπληρωτών τους


Αποφασίζουμε

    Συγκροτούμε, κατ’ άρθρο 20  περ. α’  ν. 4194/20213, την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’  Εξεταστικής περιόδου 2021, αποτελούμενη από : 
1.    Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου, Αρεοπαγίτη (Α.Δ.Τ. ΑΝ 36023), ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα του Αγησιλάου, Αρεοπαγίτη (Α.Δ.Τ. ΑΗ 749351)
2.    Όλγα Σμυρλή του Δημητρίου, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου (Α.Δ.Τ. ΑΟ 502196), με αναπληρωτή της τον Ζαχαρία Κοκκινάκη του Εμμανουήλ, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 463271)
3.    Κωνσταντίνα Σκούρα του Παναγιώτη, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α.Δ.Τ. ΑΟ 010587), με αναπληρώτριά της την Ελένη Κουλεντιανού του Αθανασίου, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Α.Δ.Τ. ΑΒ 284974)
4.    Δημήτριο Βερβεσό του Κωνσταντίνου, Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Α.Δ.Τ. Χ 714721), με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Γαλετζά του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ΑΚ 698970), Δικηγόρο Αθηνών
5.    Γεώργιο Σταματογιάννη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 090373), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Καραμιζάρη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΑ 127468), Δικηγόρο Πειραιά
6.    Δημήτριο Γκίκα του Αθανασίου  (Α.Δ.Τ. ΑΒ 987088), Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, με αναπληρώτριά του την Ολυμπία Βλασσοπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 988129) Δικηγόρο Χαλκίδας, ως μέλη.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται  η Αφροδίτη Τσαμπά του  Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΟ 039375), Δικηγόρος Αθηνών.

Η Επιτροπή θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (www.olomeleia.gr). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας