Σημαντική Ανακοίνωση: Δημιουργία HELP DESK για υποβολή αιτήσεων στο Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Δικηγόρους- Πρακτικός Οδηγός

Εκδόθηκε από

04/06/2021 16:59

***Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι προκειμένου να βοηθηθούν κατά την υποβολή αίτησης ένταξης στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκπονήθηκε πρακτικός ενημερωτικός οδηγός από τη συνάδελφο κα Αικατερίνη Αποστολίδου , ενώ παράλληλα υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου κ. Ευσταθίου Αναλυτή, δημιουργείται help desk , στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους είτε μέσω portal.olomeleia.gr στην επιλογή:

Επικοινωνία -μηνύματα -Επιδότηση ΕΣΠΑ σε δικηγόρους, είτε στο e-mail espaepidotisi@olomeleia.gr  ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή από 11:00 έως 14:00 στο 6941603706 και από 14:00-17:00 στο 6944981711, από Δευτέρα 7-6-2021.

Κάτωθι παρατίθεται ο Πρακτικός Οδηγός

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 039ΚΕ» 3224/747/Α3, 01-06-2021, ΑΔΑ: Ψ95546ΜΤΛΡ-ΚΓΣ)

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία (Covid 19) με τη μορφή επιχορήγησης.

Στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί, στοχευμένα, στήριξη - ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την πανδημία λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Προβάλλεται αναγκαία η αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Με αυτό το σκεπτικό, η Δράση έρχεται να περιορίσει, με τη μορφή ενίσχυσης, την απώλεια εισοδημάτων γι’ αυτήν την κατηγορία αυτοαπασχολουμένων και να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους μέσω της κάλυψης εξόδων αναβάθμισης της ψηφιακής/ηλεκτρονικής υποδομής τους.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης για ολόκληρη την χώρα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 20.000.000€.

Α) ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι:

- αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης,

- που λειτουργούν νομίμως στη χώρα (να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης),

- έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020,

- τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,

- είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΙI & ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,


- το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης,

- να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α ́137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),

- να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Η επιβεβαίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων πραγματοποιείται μέσω των δικαιολογητικών του Παραρτήματος V_A Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιτρέπεται η υποβολή ΜΟΝΟ μίας αίτησης χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

 

Β) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμοι είναι οι κάτωθι ΚΑΔ

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.10.1

Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)

69.10.11

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου

69.10.12

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

69.10.13

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο

69.10.14

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο

69.10.15

Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

69.10.15.01

Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων

 

Εξαιρούνται οι ΚΑΔ :

69.10.16

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

69.10.17

Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού

69.10.18

Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών

69.10.18.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών

69.10.19

Άλλες νομικές υπηρεσίες

69.10.19.01

Υπηρεσίες ασκούμενου δικηγόρου

69.10.19.02

Υπηρεσίες δικαστικού επιμελητή

69.10.19.03

Υπηρεσίες δικολάβου

69.10.19.04

Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας

Γ) ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

0 = < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000 €

επιχορήγηση 2.000€

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000 €

επιχορήγηση 1.500€

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000 €

επιχορήγηση 1.000€

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019

επιχορήγηση 500€

 

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2019 που υποβλήθηκε το 2020, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 ‘’Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών’’.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500€.

Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3 η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Δ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

 • Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης που εγκρίνει την παρούσα Πρόσκληση Δράσης (δηλ. 1/06/2021). Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (τρεις) 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

- Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. 


-  Οι δαπάνες του έργου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. 


-  Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 


-  Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή. 


-  Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. 


-  Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα και το εύλογο του κόστους τους.

-  Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες ή εύλογες , θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο και εύλογο.

-  Για τον έλεγχο των τιμών, ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να ζητά από τον ωφελούμενο της Δράσης, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών. 


-  Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων. 


-  Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου της Δράσης. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες. 


-  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 


Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 16/6/2021 (ώρα 13.00) έως Παρασκευή 30/7/2021 (ώρα 15:00).

Ε) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Ο ωφελούμενος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

 

1) Να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2) Να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_A Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

3) Να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού.

 

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, ΔΕΝ επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον ωφελούμενο της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους ωφελούμενους μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis). 


Οι ωφελούμενοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος V_A Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V_Α που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δυνητικών ληπτών της ενίσχυσης είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προτείνεται, τα αρχεία να είναι αυτά ακριβώς που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα (Taxis, κ.ο.κ.), χωρίς επεξεργασία.

ΣΤ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της.

 • Οι αξιολογητές, διενεργούν τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τους σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης, το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη επιχορήγηση και τυχόν σώρευση ενισχύσεων μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης και του επισυναπτόμενου Πίνακα Επιχορηγήσεων (Υπεύθυνη Δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS) και της Υπεύθυνης Δήλωσης Ωφελούμενου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII.

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των ακόλουθων:

i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_A Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης)

ii. η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση για το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής του Κεφαλαίου 5 της συγκεκριμένης Πρόσκλησης.

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων. Οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης οριστικοποιεί το τελικό αποτέλεσμα ελέγχου της κάθε αίτησης, έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης και διατυπώνει τεκμηριωμένη εισήγηση προς τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας) συντάσσοντας πρακτικό που περιλαμβάνει: α) Πίνακα αιτήσεων προς επιχορήγηση και β)
Πίνακα αιτήσεων προς απόρριψη λόγω αρνητικής αξιολόγησης. 
Τα πρακτικά εγκρίνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και μαζί με την εγκριτική απόφαση, αποστέλλονται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προογράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία») σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων. Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανακτήσεων.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, για τους οποίους η αίτηση χρηματοδότησης γίνεται αποδεκτή, ενημερώνονται για την έγκριση της πρότασής τους α) από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας (email) στο έντυπο υποβολής και β) από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως ημερομηνία χορήγησης της απόκτησης δικαιώματος λήψης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής προς τον λήπτη της ενίσχυσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, των οποίων η Αίτηση Χρηματοδότησης έγινε αποδεκτή και ενημερώθηκαν, υποβάλλουν στον ΕΦΕΠΑΕ, Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος, με γνήσιο υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIIΙ, με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω http://www.gov.gr

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, για τους οποίους η αίτηση χρηματοδότησης δεν γίνεται αποδεκτή ενημερώνονται για την απόρριψη της πρότασής τους με τους ίδιους δύο τρόπους που ενημερώνονται και οι ωφελούμενοι που λαμβάνουν την επιχορήγηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτόν της έκδοσης της απόφασης ένταξης/απόρριψής του, μέσω email προς τη δηλωμένη, στην Αίτηση χρηματοδότησης, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου ν. 25 του ν. 2690/1999) αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ.

- Η ένσταση ασκείται άπαξ επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης, ήτοι α) πληρότητας δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και β) ύψους δημόσιας χρηματοδότησης, και υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ.

- Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου "ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ".

- Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων είναι η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με ευθύνη και απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ.

- Οι ενστάσεις εξετάζονται μέσω του ΠΣΚΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσεται πρακτικό το οποίο εγκρίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

- Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την ένταξη της αίτησης χρηματοδότησης στους πίνακες αποτελεσμάτων χωρίς την δυνατότητα ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

- Οι αποφάσεις με το αποτέλεσμα των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο www.antagonistikotita.gr, στο www.efepae.gr και στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Μονάδων του ΕΦΕΠΑΕ και στο ΕΣΠΑ www.espa.gr.

- Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης Πίνακα Αποτελεσμάτων (έγκρισης ή απόρριψης) και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες ληπτών της ενίσχυσης.


 

Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η δημόσια επιχορήγηση καταβάλλεται στους ωφελούμενους της Δράσης με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Οι ωφελούμενοι της Δράσης μετά την ολοκλήρωση του έργου και των απαιτήσεων δημοσιότητας, υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis), συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων V_Β «Δικαιολογητικά και που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου» και ΙΧ «Δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης».

 • Το μέγεθος για κάθε ένα από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβολή δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί.

 • Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης διάρκειας του έργου.

 • Στη συνέχεια ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης.

 • Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις από τον ΕΦΕΠΑΕ, τα σχετικά δικαιολογητικά παρακολούθησης πρέπει να προσκομιστούν από το λήπτη της ενίσχυσης εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του (έγγραφη ή ηλεκτρονική). Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του ο έλεγχος ολοκληρώνεται βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων.

 • Επιτόπια επαλήθευση δεν προβλέπεται στην παρούσα δράση.

 • Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης  ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης και αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης. 


 • Στο στάδιο αυτό, ο ωφελούμενος της Δράσης δύναται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ τυχόν αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της Έκθεσης Επαλήθευσης.

 • Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η Πιστοποίησή της και όλο το υλικό της υποβληθείσας αντίρρησης, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης. 


 • Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος προβαίνει σε μεταφορά του ποσού της οριστικοποιημένης Έκθεσης Πιστοποίησης στον λογαριασμό τράπεζας (ΙΒΑΝ) που έχει δηλώσει ο δυνητικός ωφελούμενος στην Αίτηση. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων. 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας Δράσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη Δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 


Η) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

- Οι ωφελούμενοι της Δράσης οφείλουν για τρία (3) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης να τηρούν και να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία της Πράξης, τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της Πράξης.

- Οι όροι υλοποίησης της Πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον ωφελούμενο της Δράσης χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον ΕΦΕΠΑΕ συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της πράξης. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται συνεπεία αυτής της αλλαγής δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την αναγνώρισή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ.

- Οι ωφελούμενοι οφείλουν vα τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην συγκεκριμένη Πρόσκληση, να μην ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής, να τηρούν τους όρους της χρηματοδότησης (απόφασης ένταξης), να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη επιχείρηση και να παρέχουν κάθε στοιχείο/πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα αρμόδια όργανα.

- Οι ωφελούμενοι πρέπει να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον ΕΦΕΠΑΕ.

- Επίσης να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. (Επιχειρησιακού Προγράμματος) που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (ή εναλλακτικά ο ΕΦΕΠΑΕ), στις διαδικτυακές πύλες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr

- Τέλος οφείλουν να μην διακόπτουν την υλοποίηση και λειτουργία του ενισχυθέντος έργου, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ), να μην προβούν στη μετεγκατάσταση του ενισχυθέντος έργου εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση
και να γνωστοποιούν στον ΕΦΕΠΑΕ κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως έδρα, στοιχεία επικοινωνίας.


 

Θ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Κατά την υλοποίηση της πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία: α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, β) τοποθετώντας αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (μέγεθος Α3), σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος στον κύριο χώρο της επιχείρησης και γ) τοποθετώντας αυτοκόλλητη σήμανση στον αποκτηθέντα εξοπλισμό, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στα sites των ανά Περιφέρεια αρμοδίων εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ.


 

Επικοινωνία – Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού)

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmail:infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδεςwww.antagonistikotita.grwww.espa.gr


 

 

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας