Νέα ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Εκδόθηκε από

20/03/2021 18:51

**Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β τ. B’ 1076/20.03.2021 η με αριθ.. η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.3.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Για τις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου επέρχονται οι εξής αλλαγές, σε σχέση με την προϊσχύουσα ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 (ΦΕΚ B’ 996/13.03.2021):

1. Διοικητικά δικαστήρια

• Για τις ακυρωτικές διαφορές:

 -- Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

-- Σημειώνεται ότι, όπως και στην προηγούμενη ΚΥΑ, εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (χωρίς να απαιτείται από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο).

• Για τις διαφορές ουσίας:

-- Εκδικάζονται οι υποθέσεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

-- Εκδικάζονται οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

• Για το Ελεγκτικό Συνέδριο:

-- Εκδικάζονται οι υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και οι υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος.

--Διενεργούνται από τους λοιπούς δικαστικούς σχηματισμούς συνεδριάσεις χωρίς την εμφάνιση διαδίκων στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή από τον καθένα τους δήλωση, συντρεχουσών των λοιπών νόμιμων προϋποθέσεων. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο στη μεθεπόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

2. Πολιτικές υποθέσεις.

Εξαιρούνται της αναστολής

: • Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238 ΚΠολΔ . Ειδικά οι προθεσμίες των ανωτέρω άρθρων εφόσον λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 22 Μαρτίου 2021 έως και 26 Μαρτίου 2021 παρατείνονται για επτά ημέρες.

• Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4337/2015. Κατά τα λοιπά επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 996/13.03.2021)

Επισυνάπτεται η νέα ΚΥΑ.

Συνημμένα

 fek.pdf

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας