Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας: Aνακοίνωση εξ αποστάσεως διενέργειας δοκιμασίας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021

Εκδόθηκε από

27/10/2021 16:44

****

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), ανακοινώνει ότι λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών και των αναλόγως αυτών αναθεωρούμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων και κανονιστικών διατάξεων για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021 θα διενεργηθούν γραπτώς εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Για τις τεχνικές λεπτομέρειες, τους κανόνες των εξ αποστάσεως εξετάσεων επάρκειας, την ημερομηνία διενέργειας δοκιμαστικής χρήσης της πλατφόρμας από τους υποψηφίους και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας