Κατάθεση στο ΣτΕ αίτησης για την ακύρωση της υποχρεωτικής εγγραφής των δικηγόρων στο Γ.Ε.ΜΗ

Εκδόθηκε από

01/11/2021 13:45

***

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε εκτέλεση της από 8.9.2021 απόφασής της αλλά και σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων, κατέθεσαν στις 29.10.2021 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση για την ακύρωση της αριθ. 90043/2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία θεσπίζεται η υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Όπως είναι γνωστό, η Συντονιστική Επιτροπή και η Ολομέλεια, από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων στο Γ.Ε.ΜΗ , επισημαίνοντας ότι το δικηγορικό επάγγελμα ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, που υπερισχύουν γενικών ρυθμίσεων, ακόμη και μεταγενέστερων και ότι οι δικηγόροι, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να καταστούν ή να αντιμετωπίζονται ως έμποροι , δεδομένου μάλιστα ότι η εμπορική ιδιότητα αποτελεί για αυτούς ασυμβίβαστο.

Σύμφωνα με τους λόγους ακύρωσης, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη και ακυρωτέα ιδίως διότι :

α) Εκδόθηκε άνευ της συμπράξεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως απαιτεί το άρθρο 86 παρ. 4 ν. 4635/2019,

β) Συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση στην επαγγελματική ελευθερία των δικηγόρων, κατά παράβαση των συνταγματικών κανόνων και των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

γ) Παραβιάζει τα άρθρα 5 και 25 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), καθώς δεν τηρείται η αρχή της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας των δεδομένων, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της αναλογικότητας, αλλά αντίθετα επιβάλλεται περαιτέρω επεξεργασία μη συμβατή με τον σκοπό της αρχικής επεξεργασίας.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας