Κανονισμός SURΕ: Η Κυβέρνηση οφείλει έστω την ύστατη ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους

Εκδόθηκε από

26/03/2021 18:42

**

SURΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, στη β’ φάση της πανδημίας, δεν άντλησε πόρους υπέρ των αυτοαπασχολουμένων από τον Κανονισμό SURΕ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας σε εργαζομένους και αυτοαπασχολουμένους.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2  του Κανονισμού 2020/672 ΕΕ «Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στην Ένωση να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική διαταραχή, οφειλόμενη στην επιδημική έκρηξη της COVID-19, ή που απειλείται σοβαρά από την εν λόγω διαταραχή, για τη χρηματοδότηση, πρωτίστως, συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας ή παρόμοιων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων και, ως εκ τούτου, στη μείωση του ποσοστού ανεργίας και της απώλειας εισοδήματος (…)», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 «Κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του μέσου («χρηματοδοτική συνδρομή»), όταν οι πραγματικές και, ενδεχομένως, προβλεπόμενες επίσης δημόσιες δαπάνες του έχουν αυξηθεί αιφνίδια και σοβαρά από την 1η Φεβρουαρίου 2020 λόγω εθνικών μέτρων που συνδέονται άμεσα με συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έκτακτης περίστασης που προκλήθηκε από την επιδημική έκρηξη της COVID-19».

 

Εντούτοις, παρά το ότι ο Κανονισμός προβλέπει την ενίσχυση εξίσου εργαζομένων και αυτοαπαασχολουμένων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειές της, η Ελλάδα περιορίστηκε αποκλειστικά στην ενίσχυση των μισθωτών και δεν υπέβαλε αίτημα για στήριξη των αυτοαπασχολουμένων κατά τη β’ φάση της Πανδημίας.

Τούτο πιστοποιεί η Έκθεση υπ’ αριθ. COM(2021) 148/22.3.2021 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην επίσημη ιστοσελίδα (βλ. την Έκθεση εδώ καθώς και τον συνημμένο Πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

 

Με δεδομένο ότι ο Κανονισμός SURE παραμένει σε ισχύ, η Κυβέρνηση οφείλει έστω την ύστατη ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της και να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, όπως έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει το δικηγορικό σώμα μέσω των θεσμικών του οργάνων (βλ. τα αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Οικονομικών εδώ).

 

Επισυνάπτεται ο συγκριτικός πίνακας χρηματοδοτήσεων για εργαζομένους και αυτοαπασχολουμένους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Portal Redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας