47 χρόνια μετά οι δικηγόροι Ελλάδας και Κύπρου δεν ξεχνούν. Καταγγέλλουν την προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων. Προσφεύγουν στα Ευρωπαϊκά Όργανα και Διεθνείς Οργανισμούς

Εκδόθηκε από

20/07/2021 19:14

***Ο Παγκύπριος ∆ικηγορικός Σύλλογος (Π∆Σ) και η Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε τηλεδιάσκεψη που εixαν σήµερα τόνισαν τη σηµασία προγραµµατισµού και υλοποίησης κοινών δράσεων και συνεργειών επί καίριων Θεµάτων µε απώτερο στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των µεταξύ τους σχέσεων.

Ανήµερα της Θλιβερής επετείου της τουρκικής εισβολής, αναµενόµενα και αναπόφευκτα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα ανάληψης κοινής και συντονισµένης δράσης της νοµικής κοινότητας της Κύπρου και της Ελλάδας µε σηµείο αναφοράς την παραβατικότητα και τις αξιώσεις της Τουρκίας οι οποίες συνιστούν συνεχιζόµενα εγκλήµατα πολέµου.

Στο πλαίσιο αυτό, ως πρώτη ενέργεια αποφασίστηκε η σύνταξη και έκδοση κοινού ψηφίσµατος καταδίκης των ενtεινόµενων προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, µε αφορµή και τις εξαγγελίες του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για άνοιγµα του 3,5°/ο της περιοχής της Αµµόχωστου.

Οι πράξεις αυτές είναι αντίθετες µε τα ψηφίσµατα της Γενικής Συνέλευσης και του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Κύπρο µε ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε τις συνθήκες προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ατην Ευρωπαϊκή Ενωση, το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δικαστηρίων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του Ηνωµένου Βασιλείου.

Μεταξύ άλλων, παραβιάζουν θεµελιώδη δικαιώµατα όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης και τον Χάρτη θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.

---Επισυνάπτεται το ψήφισμα.

 

Συνημμένα

....
Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας