∆ήλωση Φ.Μ.Α.

Published on

01/04/2021 13:20

**Επισυνάπτεται απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με την Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων .

Συνημμένα

 aade-2.pdf

Portal redirection
Isocrates

Αλλαγή γλώσσας